Assimilate là gì

     
Another hypothesis is that "Getae" & "Daci" are Iranian names of two Iranian-speaking Scythian groups that had been assimilated into the larger Thracian-speaking population of the later "Dacia".

Bạn đang xem: Assimilate là gì


Giả thuyết không giống là "Getae" và "Daci" là hai cái tên Iran của hai nhóm Scythia, những cư dân nói giờ Iran, đã biết thành đồng hóa vào nhóm dân cư lớn nói giờ đồng hồ Thracia sau này được hotline là "Dacia".
The issues included the legal và economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas & segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation và Jewish Enlightenment.
Các vấn đề bao gồm sự tật nguyền của tín đồ Do Thái phù hợp pháp và kinh tế (ví dụ như hạn ngạch của bạn Do Thái và sự phân chia), sự đồng hóa của bạn Do Thái, sự giải phóng bởi thái và vị Thái Giác ngộ.
The next part of the symposium stressed the need for study, not casual reading, if we are going khổng lồ assimilate “solid food.”
Phần tiếp sau của bài thuyết trình kết hợp nhấn mạnh nhu yếu học hỏi, không hiểu một giải pháp hời hợt, nếu bọn họ muốn hấp thu “đồ-ăn đặc”.
White và White (1985) concluded that at a higher spatial frequency the grating of White"s illusion could be described by brightness assimilation.
Hai nhà công nghệ White (1985) tóm lại rằng, ở tần số không khí cao hơn, ảo ảnh White rất có thể được mô tả bằng sự đồng hóa độ sáng.
Today, the Kecik Wong Gedang Wok people are limited due khổng lồ assimilation with the Proto-Malay tribes which came later.
Ngày nay, tín đồ Kecik Wong Gedang Wok bị số lượng giới hạn do sự đồng hóa với các bộ tộc Proto-Malay vẫn tới sau đó.
Although historians have sometimes struggled to lớn define humanism precisely, most have settled on "a middle of the road definition... The movement lớn recover, interpret, & assimilate the language, literature, learning and values of ancient Greece & Rome".
Mặc dù các sử gia nhiều lúc bất đồng trong bài toán xác định chân thành và ý nghĩa chính xác nhà nghĩa nhân văn, số đông chọn "một lối tư tưởng trung dung... Là trào lưu khôi phục, giải thích, và đồng hóa ngôn ngữ, văn học, học tập và những giá trị của Hy Lạp và La Mã cổ đại"..
Concerning the church’s adoption of the pagan concept of the Trinity, the New Catholic Encyclopedia says: “The formulation ‘one God in three Persons’ was not solidly established, certainly not fully assimilated into Christian life and its profession of faith, prior lớn the end of the 4th century.
Về bài toán giáo hội chào đón khái niệm Chúa ba Ngôi ngoại giáo, cuốn bách khoa trường đoản cú điển đạo gia tô New Catholic Encyclopedia nói: “Trước hậu chào bán thế kỷ trang bị tư, tư tưởng ‘một Đức Chúa Trời gồm bố Ngôi’ vẫn không được cấu hình thiết lập vững vàng, và chưa trọn vẹn hòa nhập vào trong đời sống với tín ngưỡng của tín vật dụng Đấng Christ.
Moreover, the assimilation of dozens of years" worth of new memories from the alternative timelines causes him brain damage và severe nosebleeds.
Hơn nữa, sự tiếp nhận 1 loạt ký ức của tương đối nhiều năm khi chuyển tới dòng thời gian mới làm nên tổn thương đến não của Evans và tạo ra chảy tiết mũi nghiêm trọng.
8 Một lời thông báo quan trọng cho tất cả những người đọc gớm Thánh là: Hãy dành đủ thì giờ để tiêu hóa những gì chúng ta đọc!
Some tribes resisted assimilation và either fled farther west, where they were able khổng lồ maintain their diverse polytheistic beliefs, or were restricted khổng lồ aldeamentos (reservations), where they eventually converted lớn Catholicism.
Một số cỗ lạc phản kháng đồng hóa và hoặc là đào thoát xa hơn về phía tây để sở hữu thể duy trì các đức tin đa thần đa dạng và phong phú của họ, hoặc bị tiêu giảm trong aldeamentos (khu hạn chế), tại đó họ sau cùng cũng cải sang đạo thiên chúa La Mã.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Diệt Virus Trên Máy Tính Win Xp Mới Nhất 2022


Its rulers tried lớn fully assimilate the potential of their subjects by showing a Greek face to lớn the Greek world và an Iranian/Anatolian face khổng lồ the Eastern world.
Những bên vua này luôn nỗ lực để thể hiện sức mạnh của mình so với các thần dân của họ, họ bộc lộ bộ khía cạnh Hy lạp đối với thế giới Hy Lạp và diện mạo Iran-Tiểu Á với nhân loại phương Đông.
The arquebus, a matchlock gun, was introduced by the Portuguese via a Chinese pirate ship in 1543 & the Japanese succeeded in assimilating it within a decade.
Súng hỏa mai, một dạng của súng trường, thuở đầu được tín đồ Tây Ban Nha đem về trên một chiếc thuyền hải tặc của china vào năm 1543, và bạn Nhật phiên bản đã chế tạo được nó thành công trong khoảng chưa mang đến 1 thập kỉ.
The son of a Japanese stewardess and an Italian pilot, Formichetti was born in japan and grew up in Rome and Tokyo, attempting lớn assimilate in both cultures.
Là đàn ông của một tiếp viên mặt hàng không fan Nhật với cùng một phi công tín đồ Ý, Formichetti được sinh ra ở Nhật và bự lên nghỉ ngơi Rome và Tokyo, anh nỗ lực để thích hợp nghi với cả hai nền văn hóa.
In plants that have a symbiotic relationship with rhizobia, some nitrogen is assimilated in the size of ammonium ions directly from the nodules.
Trong những loài thực đồ có mối quan hệ hỗ sinh với rhizobia, một vài ba nitơ được đồng hóa trực tiếp thành dạng các ion amoni từ các nốt.
Those who joined the French were then exterminated by the Portuguese, while the other part was assimilated.
Những bạn nói giờ Pháp tiếp nối bị phá hủy bởi những người Bồ Đào Nha, trong khi phần khác đã biết thành đồng hóa.
Bạn xuất hiện vào toàn bộ những buổi nhóm họp này và sửa soạn chu đáo để hấp thụ thức nạp năng lượng được dọn ra không?
Sephardic music adapted to each of these locals, assimilating North African high-pitched, extended ululations; Balkan rhythms, for instance in 9/8 time; & the Turkish maqam mode.
Âm nhạc Sephardic say đắm nghi với từng bạn dân địa phương, đồng hóa với đa số tiếng lách biện pháp cao của Bắc Phi; nhịp độ Balkan, lấy một ví dụ trong 9/8 thời gian; và thủ tục maqam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tokyo statesman Ōkubo Toshimichi suggested in 1875 that if Shō Tai were to lớn be made hereditary governor of Okinawa, it would help quiet anti-Japanese elements in Okinawa và would help the prefecture better assimilate into the nation.
Chính khách Ōkubo Toshimichi chuyển ra đề nghị vào năm 1875 rằng ví như Hầu tước đoạt Shō Tai được thiết kế tri sự phụ thân truyền nhỏ nối của Okinawa, nó sẽ giúp làm nhẹ đi lòng tin chống Nhật nghỉ ngơi Okinawa và để giúp tỉnh đồng hóa giỏi hơn vào quốc gia.
The attempt lớn assimilate the Africans into Roman culture was so effective that funerary steles were often adorned with triads of both the local và the Roman deities.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Bé Đã Bú Hết Sữa Cuối, Làm Sao Để Biết Bé Sơ Sinh Đã Bú No


Mưu kế nhằm khiến cho người châu Phi hòa nhập với văn hóa La Mã công dụng đến nấc trên phần nhiều bia mộ thông thường có hình thần cỗ ba, gồm những thần của dân phiên bản địa với La Mã.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M