BÀI TẬP HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ ĐƠN

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhCác thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài xích Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Phân biệt thì hiện tại tại hoàn thành và vượt khứ 1-1 trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Phân biệt thì hiện nay tại ngừng và quá khứ đối chọi trong giờ đồng hồ Anh

Tải xuống

Bài viết này đã giúp các bạn phân biệt Thì hiện nay tại xong và Thì thừa khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

*

1. Minh bạch cách thực hiện Thì hiện tại chấm dứt và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại trả thànhQuá khứ đơn

Hành cồn đã xẩy ra trong thừa khứ nhưng có thể còn kéo dài tới lúc này và tương lai

Eg: I have learnt English for 10 years.

(Tôi học tập tiếng Anh được 10 năm rồi.)

Hành rượu cồn đã xẩy ra và đã hoàn thành trong vượt khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi đang học tiếng Anh 10 năm kia – với tôi không còn học nữa.)

Hành cồn đã xẩy ra trong thừa khứ nhưng mà còn ảnh hưởng tới hiện nay tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã biết thành gãy chân – nên bây giờ tôi nằm tại vị trí bệnh viện.)

Hành rượu cồn đã xẩy ra và không còn contact gì với lúc này

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã biết thành gãy chân một lần)

2. Kết cấu Thì hiện tại tại chấm dứt và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn
(+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi vẫn xem tín đồ Sắt vài lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi sẽ xem người Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up lớn now.

(Đến giờ cô ấy vẫn chưa đến.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go to lớn school last week.

(Tuần trước cô ấy đang không đi học.)

(?)

(Từ nhằm hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sống ở đó bao thọ rồi?)

* Tobe: (Từ để hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ nhằm hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Bạn đã download cuốn sách đó khi nào vậy?)

3. Dấu hiệu nhận ra Thì hiện tại tại chấm dứt và Thì vượt khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

•Since + mốc thời gian

•For + khoảng thời gian

•Already (rồi)

•Yet (chưa)

•Before (trước đây)

•Just (vừa mới)

•So far (cho đến bây giờ)

•Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from New York.

(Anh ấy vừa new bay trường đoản cú New York.)

•last night/ year/ month

•yesterday

•... Ago

•in + năm

Eg: She bought the bike 2 years ago.

(Cô ấy cài chiếc xe cộ đạp hai năm trước.)

4. Bài tập Thì hiện tại chấm dứt và Thì quá khứ đơn

Exercise 1. Phân chia động từ sống thì vượt khứ đơn

0. That (be) was better than waiting for two hours.

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say)______, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop)______ in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Phân chia động từ nghỉ ngơi thì lúc này hoàn thành

0. I (work) have worked here for three years.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want to see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………they (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………you ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

Hiển thị đáp án

1. Have eaten

2. Have made

3. Has started

4. Have turned

5. Have ….paid

6. Has taken

7. Have finished

8. Have ….. Eaten

9. Hasn’t come


Exercise 3. Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

0. (it/ not/ rain/ this week) It hasn"t rained this week.

Xem thêm: Vấp Ngã Trong Cuộc Sống Buồn Giúp Bạn Vực Dậy, Đằng Sau Sự Vấp Ngã

1. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ..........

2. (you/ have/ a holiday recently?) .............

3. (it/ cold/ last week) It ..........

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ..........

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) .............

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) .............

Hiển thị đáp án

1. The weather has been cold recently.

2. Have you had a holiday recently?

3. It was cold last week.

4. I didn"t read a newspaper yesterday.

5. I haven"t read a nespaper today.

6. Emily has earned a lot of money this year.

7. She didn"t earn so much last year.


Exercise 4. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect)

0. I (be/ not) hasn’t been to australia yet.

1. I (cycle/ just) ………………………….. 50 km.

2. I (cycle) ……………………………… 100 km last week.

3. I (write) …………………………. An essay yesterday.

4. I (write/ already) ……………………….. Two essays this term.

5. I (ring/ just) ……………………… my friend.

6. I (ring) ………………………… my friend 10 minutes ago.

7. Two days ago, I (watch) ……………………… a Madonna concert on TV.

8. I (see/ already) …………………… Madonna live in concert.

9. I (spend) …………………………. My summer holiday in nước australia last year.

Hiển thị đáp án

1. Have jusst cycled

2. Cycled

3. Wrote

4. Have already written

5. Have just rung

6. Rang

7. Watched

8. Have already seen

9. Spent


Exercise 5. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)

0. Mother: I want lớn prepare dinner. (you/ wash) Have you washed the dishes yet?

1. Daughter: I (wash) the dishes yesterday, but I (not/ have) the time yet to vì chưng it today.

2. Mother: (you/ do/ already) your homework?

3. Daughter: No, I (come/ just) trang chủ from school.

4. Mother: You (come) home from school two hours ago!

5. Daughter: Well, but my friend Lucy (call) when I (arrive) và I (finish/ just) the phone call.

6. Mother: (you/ see/ not) Lucy at school in the morning?

7. Daughter: Yes, but we (have/ not) time to lớn talk then.

Hiển thị đáp án

1. Washed – haven’t had

2. Have you already done

3. Have just come

4. Came

5. Called – arrived – have just finished

6. Didn’t you see

7. Didn’t have


Exercise 6. Complete these sentences

0. The Titanic hit an iceberg in 1912 & sank within an hour. (hit/ sink)

1. They..................all the new words. They needn"t worry about the test. (learn)

2. Three people.................him in hospital last Friday. (visit)

3. Martin................for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (cycle)

4. We........................chicken Tandoori before. (never/ try)

5. ................you.......................a job yet? (find)

6. Emily và Molly..............each other for more than 10 years now. (know)

7. First he................to the announcement, then he..................to a café for a drink. (listen - go)

8. She…………........late four times this week. (be)

9. What"s that lovely smell in here? - Jasmin.....................a yummy cake. (bake)

Hiển thị đáp án
1. Have learnt6. Knew
2. Visited7. Listened – went
3. Cycled8. Has been
4. Have never tried9. Baked
5. Have …. Found

Tải xuống


Đã có app techftc.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Thiết lập ngay vận dụng trên app android và iOS.

Xem thêm: Bài Ca Chính Thức Của Đoàn


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.techftc.com/ để liên tiếp theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của bọn chúng tôi.