CÂU LỆNH GHÉP LÀ GÌ

     
Bài tập và thực hành 2 Tin học tập lớp 11: Giải câu 1 mang đến câu 5 trang 50 .Hãy cho thấy thêm sự kiểu như và không giống nhau của nhị dạng câu lệnh if – then…

Câu 1: Hãy cho thấy thêm sự tương tự và khác nhau của nhị dạng câu lệnh if – then.

Bạn đang xem: Câu lệnh ghép là gì

 

1. Sự tương tự và không giống nhau của nhì dạng câu lệnh if-then

Hai dạng mong lệnh if-then như sau:

a) Dạng thiếu

If then ;

if then else ;

trong đó:

Điều kiện biểu thức dục tình hoặc lôgic.

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một trong câu lệnh của Pascal.

Giống nhau: đầy đủ cùng là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp mặt một điều kiện nào đó thì lựa chọn thực hiện làm việc thích hợp.

Khác nhau: vào câu lệnh if-then dạng thiếu, nếu điều kiện không đúng thì thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, tiến hành câu lệnh tiếp theo của chương trình, còn trong câu if-then dạng đủ, nếu điều kiện không đúng thì thực hiện công việc 2, kế tiếp mói bay khỏi cấu tạo rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo sau cùa chương trình.

Câu 2: Câu lệnh ghép là gì? vì sao phải gồm câu lệnh ghép?

Trả lời

Câu lệnh ghép là 1 câu lệnh được đúng theo thành từ khá nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). Câu lệnh ghép nhằm mục tiêu thực hiện làm việc gồm nhiều thao tác thành phần. Mỗi thao tác thành phần tương ứng với một câu lệnh 1-1 hoặc câu lệnh ghép khác. Về mặt ngôn ngữ lập trình, câu lệnh ghép là một trong các yếu tố nhằm tạo kĩ năng chương trình có cấu trúc.

Câu lệnh ghép trong Pascal.

Begin

End;

Câu 3: Có thể sử dụng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? nếu được, hãy tiến hành điều đỏ với chương trình.

Có thể sửa chữa đoạn chương trình chứa câu lệnh for-đo (dạng lặp tiến) for := lớn vày ;

bằng đoạn chương trình cất câu lệnh while-do như sau:

i:= ;

while do

begin

;

,

end;

Như vậy, công tác tính Tong_la viết bằng lệnh for-do

program Tong__la;

uses crt;

var S:real,

a, N: integer;

begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

for N:=1 lớn 100 bởi vì S: = S+1.0/ (a+N);

 writeln(‘Tong S la:’, S:8:4); readln;

End.

được viết lại bởi lệnh while-do như sau:

Program Tong_la;

uses crt;

var S:real;

a, N: integer;

Begin

clrscr;

write(‘Hay nhap gia tri a vao!’); readln(a);

S:= 1.0/a;

N:= 1;

while NAdvertisements (Quảng cáo)S:= s + 1.0/(a+N);

N:= N + 1; end;

writeln(‘Tong s la:’, S:8:4); readln;

End.

Xem thêm: Những Câu Chuyện Bác Đến Thăm Người Nghèo Nhất Hà Nội Tết Nhâm Dần 1962

Câu 6: Lập trình nhằm giải vấn đề cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con,

Một trăm chân chằn.

Hỏi từng nào con mỗi loại?

program Tim_ga_cho;

uses crt;

var ga, cho: integer;

Begin

clrscr;

for cho:= 1 to lớn 24 do

begin

ga:= 3 6 – cho,

if ga + 2*cho = 50 then writeln(‘Ga:’,ga,’ Cho:’,cho); end;

readln

End.

Câu 7: Nhập từ bàn phím tuổi của cha và nhỏ (tuổi của phụ vương hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra screen bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp song tuổi con.

Chương trình về tuổi thân phụ và tuổi con:

program tuoi_cha_con;

uses crt;

var tuoicha, tuoicon, nam: longint;

begin

clrscr;

write(‘Nhap tuoi phụ vương va con(tuoicha-tuoicon>=25) ;

readln(tuoicha,tuoicon); nam:= 0;

while tuoicha2*tuoicon do begin

tuoicha:= tuoicha + tuoicon := tuoicon + 1; nam:= nam +1;

end;writeln ( ‘ Sau ‘ , nam, ‘ nam, tuoi thân phụ gap doi tuoi con’ );

readln

End.

Câu 8: Một fan gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không kì hạn với số chi phí A đồng với lãi suất vay 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, bạn đó rút tiền thì sẽ nhận ra số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không ki hạn không được xem cộng vào vốn.

Chương trình gửi tiền huyết kiệm

program Gui_tiet_kiem;

uses crt;

const laisuat = 0.002;

var tiengui, tienrutve, luu: real;

thang : integer;

Begin

clrscr;

write (‘Nhap vao so tien gui:’),

readln(tiengui);

luu:= tiengui;

write(‘So tien co khi rut ve: ’);

readln(tienrutve);

thang : = 0 ;

while Tiengui do begin

tiengui:= tiengui + tiengui* laisuat ; thang:= thang + 1 ;

end;

write(‘Gui’,luu: 0 : 0, ‘ dong, sau thang, thang’);

writeln(‘se nhan duoc so tien’,tienrutve:0 : 0,’ dong’);

readln

End .

Khi chạy chương trình, với số tiền gửi ban sơ là 20000000 đồng. Muốn có được số tiền sau khi rút về là 25000000 đồng thì bắt buộc mất 112 tháng.

Xem thêm: Sách Giải Bài 26 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 1 0+ Lời Giải Hay Toán 8 Chi Tiết Nhất

Kết quả chương trình đến như hình 25 bên dưới đây:

*

Câu 4: Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

*

*

if sqr(x) + sqr(y)= X then z:= X + y else z:= 0.5;

b)

if sqr (x-a)+sqr (y-b)

Câu 5: Lập trình tính:

*

a) program Tong_5a,

uses crt,

var y: real;

n: byte;

Begin

clrscr

y : 0;

for n :=1 to 50 do

y : = y + n / ( n +1 ) ;

writeln(‘Tong y la: y:0:18);

readln ;

End.

Nếu thay đổi y khai báo theo phong cách extended thì lịch trình tính tổng y đang là như sau: