Công Của Lực Ma Sát Trên Mặt Phẳng Nghiêng

     
A: công cơ học call tắt là công (J)s: quãng đường dịch rời (m)F: độ phệ của lực công dụng (N)α = $vecF,vecs$: là góc hợp bởi vì véc tơ lực với véc tơ gửi dời.

Bạn đang xem: Công của lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng

Bạn vẫn xem: Công của lực ma gần cạnh trên khía cạnh phẳng nghiêng

Hoặc có thể phân tích lực chức năng vào thứ thành những thành phần lực theo phương song songvà phương vuông góc cùng với phương đưa động. Nhân tố lực sinh công là yếu tố lực, hoặc vừa lòng lực tất cả phương song song với phương gửi động.

Chọn chiều dương là chiều đưa động

A = (F1 + F2 + F3 + … + Fn)s

Trong đó

F1 → Fn: là những thành phần lực tuy nhiên song cùng với phương đưa độngFi: lấy dấu + nếu lực cùng chiều hoạt động và lấy dấu “-” giả dụ ngược chiều gửi động

Video bài xích giảng công cơ học, công suất

Bài công cơ học, công suất, bảo toàn công

Bài 1: chức năng lực không thay đổi 150N theo phương hợp với phương ngang góc 30o vào vật trọng lượng 80kg có tác dụng vật vận động được quãng 20m. Tính công của lực tác dụng.

Hướng dẫn

A = F.s.cosα = 150.20.cos30o = 2598(J)

Bài 2: Vật 2kg trượt bên trên sàn có thông số ma gần kề 0,2 dưới tác dụng của lực không đổi tất cả độ lớn 10N phù hợp với phương ngang góc 30o. Tính công của lực F cùng lực ma cạnh bên khi vật chuyển động được 5s, rước g = 10m/s2.

Hướng dẫn

Phân tích bài bác toán


*

m = 2kg; µ = 0,2; g = 10m/s2; F = 10N; α = 30o; t = 5s

Giải

Chọn chiều dương là chiều vận động của vật

F$_ms$ = µ.(P – Fsinα) = 3N

Áp dụng định vẻ ngoài II Newton theo phương ngang:

Fcosα – F$_ms$ = ma = > a = 2,83m/s2

quãng đường đi được trong 5s: s = 0,5.a.t2 = 35,375(m)

$A_F$ = F.s.cosα = 306,4(J)

$A_Fms$ = F$_ms$.s.cos180o = -106,125(J)

Bài 3: thiết bị 2kg trượt lên phương diện phẳng nghiêng góc 30o với vận tốc ban đầu là 4m/s, biết hệ số ma gần cạnh trượt là 0,2. Tính công của trọng lực và công của lực ma sát, cho g = 10m/s2

Hướng dẫn

Phân tích bài toán


*

m = 2kg; α = 30o; g = 10m/s2; µ = 0,2.

vo = 4m/s; vật tạm dừng v = 0;

Giải

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của vật.

F$_ms$ = µN = µ.Pcosα = µ.mg.cosα = 2√3 (N)

áp dụng định khí cụ II Newton lên phương của mặt phẳng nghiêng

-F$_ms$ – Psinα = ma = > a = -6,73 (m/s2)

Quãng đường nhưng mà vật đi được trước khi dừng lại:

v2 – vo2 = 2as = > s = 1,189m

Công của trọng lực: $A_P $ = (Psinα).s.cos180 = -11,89 (J)

Công của lực ma sát: $A_Fms$ = F$_ms$.s.cos180 = -2,06 (J)

Bài 4: Ô sơn 2 tấn vận động thẳng cấp tốc dần mọi từ địa điểm đứng yên sau khi đi được 200m đạt tốc độ 20m/s. Biết thông số ma gần cạnh là 0,2 tính công lực phát rượu cồn và lực ma sát, đến g = 10m/s2

Hướng dẫn

Phân tích bài bác toán

m = 2000kg; s = 200m; vo = 0; v = 20m/s; µ = 0,2; g = 10m/s2

Giải

chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe

v2 – vo2 = 2as = > a = 1(m/s2)

F$_ms$ = µ.N = µ.mg = 4000N

áp dụng định giải pháp II Newton theo phương ngang

F$_K$ – F$_ms$ = ma = > F$_K$ = F$_ms$ + ma = 6000 (N)

$A_F$ = F$_K$.s = 6000.200 = 1,2.106 (J)

$A_Fms$ = -F$_ms$.s = 4000.200 = 0,8.106(J)

Bài 5: Một thang máy trọng lượng m = 800kg hoạt động thẳng đứng dậy cao 10m. Tính công của bộ động cơ để kéo thang máy đi lên khi:

a/Thang máy tăng trưởng đều.

b/Thang máy tăng trưởng nhanh dần phần nhiều với vận tốc 1m/s2. Rước g = 10m/s2.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều hoạt động đi lên của thang máy

a/ thang máy tăng trưởng đều = > F$_K$ = phường = m.g = 800.10 = 8000 (N)

$A_F $ = F.s = 8000.10 = 80000 (J)

b/ thang máy tăng trưởng nhanh dần dần đều: F$_K$ – p. = ma = > F$_K$ = p. + ma = 8800 (N)

$A_F$ = F.s = 8.800.10 = 88000(J)

Bài 6: Một thiết bị 1,5kg trượt từ bỏ đỉnh với vận tốc lúc đầu 2m/s xuống chân dốc nghiêng một góc 30o so với phương ngang. Thứ đạt tốc độ 6m/s khi tới chân dốc, Biết dốc nhiều năm 8m. Mang g = 10m/s2. Tính:

a/Công của trọng lực.

b/Công của lực ma sát.

c/ hệ số ma cạnh bên giữa vật với mặt phẳng nghiêng.

Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán


*

m = 1,5kg; α = 30o; g = 10m/s2;

vo = 2m/s; v = 6m/s; s = 8m

Giải

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

v2 – vo2 = 2as = > a = 2m/s2

Áp dụng định lao lý II Newton theo phương của mặt phẳng nghiêng

Psinα – F$_ms$ = ma = > F$_ms$ = mg.sinα – ma = 4,5(N)

a/ $A_P$ = Psinα.s = 60(J)

b/ $A_Fms$ = -F$_ms$.s = -36 (J)

c/ F$_ms$ = µ.N = µ.Pcosα = µ.m.g.cosα = > µ = 0,346

Bài 7: Một xe hơi 1,5tấn vận động chậm dần đầy đủ từ vận tốc ban sơ 10m/s dưới công dụng của lực ma sát. Tính công và hiệu suất của lực ma ngay cạnh từ lúc xe hơi tắt máy cho đến lúc ngừng lại, biết thông số ma tiếp giáp 0,2 đến g = 10m/s2.

Hướng dẫn

Phân tích bài bác toán

m = 1500kg; vo = 10m/s; v = 0; µ = 0,2; g = 10m/s2.

Giải

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe sau thời điểm tắt máy

áp dụng định dụng cụ II Newton:

-F$_ms $ = ma = > -µ.mg = ma = > a = -2(m/s2)

v2 – vo2 = 2as = > s = 25(m)

v = vo + at = > t = 5(s)

$A_Fms$ = -F$_ms$.s = -75000(J)

P = |A|/t = 15000W

Bài 8: Vật trọng lượng 10kg trượt không ma giáp dưới tác dụng theo phương ngang của lực gồm độ béo không đổi bởi 5N tính

a/Công của lực vào giây thứ tía và thiết bị tư.

b/Công suất ngay thức thì của lực ở đầu giây máy năm.

Hướng dẫn

a/ vận tốc a = F/m = 0,5m/s2.

quãng đường đi được vào giây sản phẩm công nghệ 3:

s3 = 0,5.a(32 – 22) = 1,25 (m)

quãng đường đi được vào giây thiết bị 4:

s4 = 0,5.a.(42 – 32) = 1,75 (m)

A3 = F.s3 = 5.1,25 = 6,25(J);

$A_4 $ = F.s4 = 5.1,75 = 8,75 (J)

b/ gia tốc tức thời của vật dụng ở đầu giây vật dụng 5 (cuối giây thiết bị 4):

v = at = 2 (m/s)

công suất tức thời làm việc đầu giây sản phẩm công nghệ 5:

P = F.v = 5.2 = 12,5 (W)

Bài 9: Otô 2,5 tấn chuyển động thẳng mọi trên khía cạnh phẳng ngang thông số ma gần cạnh 0,1 với gia tốc 15m/s. đem g = 10m/s2

a/ Tính hiệu suất động cơ

b/ Ô tô bước đầu chuyển hễ thẳng nhanh dần hầu hết sau 20s đạt vận tốc 20m/s. Tính năng suất trung bình của động cơ trong thời hạn đó.

Hướng dẫn

a/ ô tô chuyển động đều = > F$_k$ = F$_ms$ = µ.mg = 0,1.2,5.103.10 = 2,5.103(N)

công suất của động cơ: p = F$_k$.v = 2,5.103.15 = 37500 (W)

b/ gia tốc: a = (v-vo)/t = 0,25 (m/s2),

quãng mặt đường s = vot + 0,5at2 = 350m

áp dụng định cách thức II Newton:

F$_k$ – F$_ms$ = ma = > F$_k$ = ma + F$_ms$ = 3125 (N)

công của đụng cơ: A = F$_k$.s = 3125.350 = 1093750 (J)

công suất trung bình: p = A/t = 54687 (W)

Bài 10: tác dụng vào thiết bị 2kg đứng yên một lực không thay đổi 10N làm vật trượt theo phương ngang. Sau 2 giây đồ vật có gia tốc 6m/s, rước g = 10m/s; thông số ma gần cạnh là µ. Tính

a/Công và hiệu suất trung bình của lực tác dụng

b/Công và năng suất trung bình của lực ma gần kề trong thời hạn đó.

c/ hệ số ma tiếp giáp giữa vật cùng mặt phẳng ngang.

d/ công suất tức thời của lực tính năng và lực ma gần kề tại thời khắc 1 giây.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

gia tốc a = (v-vo)/t = 3m/s2;

quãng mặt đường s = 0,5.at2 = 6(m)

áp dụng định công cụ II Newton:

F – F$_ms$ = ma = > F$_ms$ = F – ma = 4(N)

a/ $A_F$ = F.s = 10.6 = 60 (J); P$_F$ = A/t = 30 (W)

b/ $A_Fms$ = -F$_ms$.s = -24 (J); P$_Fms$ = |A|/t = 12 (W)

c/ µ = F$_ms$/mg = 0,2

d/ tại thời điểm 1s vận tốc của vật v = at = 3 (m/s)

P$_F$ = F.v = 10.3 = 30W

P$_Fms$ = F$_ms$.v = 4.3 = 12W

Bài 11. Vật m = 5kg được thả rơi từ độ cao h = 4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng lực khi đồ gia dụng rơi tới đáy hồ.


*

*

α = 30o; m1 = 1kg; m2 = 2kg. Tính công của trọng lực của hệ thống khi m1 đi lên không ma ngay cạnh trên mặt phẳng nghiêng được quãng con đường 1m

Hướng dẫn


Bài 13. Lò xo có độ cứng k = 50N/m. Tính công của lực lũ hồi của lò xo khi nó dãn thêm 10cm từ

a/ Chiều dài tự nhiên

b/ vị trí đã dãn 10cm

c/ vị trí sẽ nén 10cm

Hướng dẫn

công của lực bọn hồi A = 0,5k(x12 – x22)

Chọn gốc nạm năng tại vị trí lò xo có độ lâu năm ban đầu, chiều dương phía xuống

a/ x1 = 0; x2 = 0,1m = > A1 = -0,25J

b/ x1 = 0,1m; x2 = 0,1 + 0,1 = 0,2m = > A2 = -0,75J

c/ x1 = -0,1m; x2 = 0 = > A3 = 0,25J

Nhận xét A12 hệ nhấn công = > nhằm lò xo dãn phải cung ứng năng lượng cho hệ

A3 > 0 = > hệ sinh công = > lò xo khi bị nén đang tự hiện ra năng lượng để triển khai lò xo dãn.

Bài 14. Lúc 1 lò xo nhẹ, đầu trên gắng định, đầu dưới treo một đĩa cân trọng lượng 100g thì lò xo có chiều lâu năm 10cm. Đặt thêm lên một đĩa cân vật trọng lượng 200g xoắn ốc dãn thêm và bao gồm chiều lâu năm 14cm so với vật ở đoạn cân bằng. Tính công của trọng lực và lực lũ hồi của lò xo khi lò xo dãn thêm.

Xem thêm: 3 Bài Thơ Thu Của Nguyễn Khuyến, Bàn Thêm Về Ba Bài Thơ Thu Của Nguyễn Khuyến

Hướng dẫn


Lo: chiều dài tự nhiên của lò xo

L1: chiều dài của lò xo lúc treo đồ dùng m1

L2: chiều nhiều năm của lò xo khi thêm vật dụng m2

Công của trọng tải khi thêm thứ m2

$A_p$ = (m1 + m2)gh = (m1 + m2)g(L2 – L1) = 0,12J

m1g = k(L1 – Lo) (1)

(m1 + m2)g = k(L2 – Lo) (2)

Từ (1) và (2) = > k = 50N/m

= > x1 = L1 – Lo = 0,02m

x2 = L2 – Lo = 0,06m

Công của lực bầy hồi

$A_đh$ = 0,5k(x12 – x22) = -0,08J

Bài 15. Một vật m = 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân một phương diện phẳng nghiêng dài L = 2m, độ cao h = 0,4m. Gia tốc ở chân khía cạnh phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát.

Hướng dẫn

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật


Gia tốc của đồ dùng a = v$_B$2/2L = 1m/s2

Theo định chế độ II Newton = > mgsinα – F$_ms$ = ma = > F$_ms$ = m(gsinα – a)

$A_Fms$ = – F$_ms$L = -0,2J

Bài 16. Súng khối lượng 50kg phun đạn theo phương ngang. Cân nặng đạn 2kg, gia tốc rời nòng là 500m/s. Sau khoản thời gian bắn, súng lag lùi một quãng 50cm. Tính lực hãm trung bình đặt lên súng và công của lực hãm.

Hướng dẫn

Gọi m1; m2 là cân nặng của súng và đạn

v1; v2: vận tốc của súng với đạn sau khoản thời gian bắng

.Bảo toàn rượu cồn lượng = > m1v1 = m2v2 = > v1 = 20m/s

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của súng = >

gia tốc vừa phải của súng: a = -v12/2s = -400m/s2

= > F$_h$ = m1a = > F$_h$ = -20000N = > $A_h$ = F$_h$s = -10000J


Hướng dẫn

Tại B:

x$_B$ = (vocosα)t (1)

y$_B$ = h = (vosinα)t – 0,5gt$^2 $(2)

y$_B$ = x$_B$.tanβ (3)

từ (1) và (2) với (3) = > vo = 0,5gt/(sinα – cosα.tanβ) (4)

thay (4) vào (2) = > h = 0,5gt2()

$A_p$ = – mgh = -1,25J

Bài 18. Một mũi thương hiệu được bắn từ một cái cung bao gồm chiều dày cung L = 1m. Dây được kéo căng đoạn h = 5cm. Lực bầy hồi của dây cung coi như không thay đổi và bởi 300N = T. Biết lúc α nhỏ thì sinα ≈ tung α ≈ α (rad). Tính công của lực đàn hồi từ thời gian tên ban đầu chuyển động đến lúc rời dây cung.


Mũi tên tránh dây cung khi dây cung trở về tâm lý không trở thành dạng

= > mũi thương hiệu đi được quãng con đường s = h

Fmax = 2Tsinα = 2T.tanα = 4T.h/L

Hợp lực bọn hồi rất tiểu lúc dây cung không biến dị Fmin = 0

Lực lũ hồi vừa đủ F = (Fmax + Fmin)/2 = 2T.h/L

= > A = Fh = 1,5J

Bài 19. Một vật nhỏ tuổi khối lượng m = 50g được kéo trượt thật lờ lững trên đoạn đường là 1/4 con đường tròn nửa đường kính R = 1m. Hệ số ma cạnh bên µ = 0,1 như hình vẽ. Lực kéo luôn luôn hướng tiếp tuyến với quỹ đạo. Tính công của lực ma sát.


Xét đoạn BB’ rất bé dại = > độ lâu năm cung BB’ ≈ độ nhiều năm đoạn BB’

= > Δ$A_ms$ = -F$_ms$BB’ = -(µ.mgcosα).ΔL/cosα = -µmg.ΔL

Công của lực ma tiếp giáp khi kéo thiết bị trên 1/4 con đường tròn tự A → B’

$A_ms$ = ΣΔ$A_ms$ = -µ.mg. ΣΔL = -µ.mg.R = -0,05J

Bài 20. Trục kéo có bán kính r = 20cm, tay quay dài L = 60cm. Cần sử dụng định mức sử dụng bảo toàn công nhằm tính lực cần công dụng vào tay quay nhằm kéo một vật cân nặng m = 45kg từ dưới lên.


Khi tay quay với trục quay được một vòng thì

Điểm đặt lực kéo dịch chuyển được quãng con đường là s1 = 2π.L

Điểm đặt của trọng lực di chuyển được quãng đường: s2 = 2π.r

Công của lực kéo cùng lực cản là

$A_K$ = F.s1 = F.2π.L

$A_C$ = -P.s2 = -mg.2π.r

Theo định phương pháp bảo toàn công: $A_K$ = |$A_C$| = > F = mg.(r/L) = 150N

Bài 21. Hòn đá mài nửa đường kính 20cm xoay với tần số 180vòng/phút. Tín đồ ta cần sử dụng một lực 20N nhằm ấn một vận lên vành đá mài. Tính công vị đá mài triển khai trong 2 phút. Biết hệ số ma liền kề giữa vật với đá mài là 0,3.

Hướng dẫn

trong 2 phút đá mài tảo được n = 2 * 180 = 360vòng

s = n.2π.r = 720π. R

Công của lực ma sát: $A_Fms$ = -F$_ms$.s = -µF.720.π.r

Công vị đá mài tiến hành A = |$A_Fms$| = 2713J

Bài 22. Thác nước cao 30m, mỗi giây đổ xuống 300m3 nước. Lợi dụng thác nước rất có thể xây dựng trảm thủy điện công suất bao nhiêu? Biết hiệu suất của trạm thủy năng lượng điện là 75%.

Hướng dẫn


Bài 23. Một thang cuốn gồm độ cao h và nghiêng góc α với mặt ngang. Thang cuốn đi xuống đông đảo với gia tốc v. Tính công vị người, cân nặng m, triển khai khi đi lên thang cuốn trong thời gian t. Xét vào hệ qui chiếu

a/ thêm với đất

b/ gắn với thang.

Hướng dẫn


Bài 24. Tính công phải để năng một sợi xích cân nặng 5kg, chiều lâu năm 1m thuở đầu nằm trên mặt đất, nếu tín đồ cầm một đầu xích thổi lên độ cao 2m.

Hướng dẫn


Bài 25. A/ tìm kiếm quãng đường xe đạp điện đi được khi đánh đấm một vòng bàn đạp, biết số răng của đĩa gấp 2 lần số răng của líp và đường kính của bánh xe cộ là 700mm.

b/ Đạp lên bàn đạp một lực 56N theo phương tiếp tuyến quỹ đạo thì lực truyền đến điểm tiếp xúc M của bánh xe cùng mặt đất là bao nhiêu. Biết đùi đĩa xe đạp điện dài 20cm và gấp 2 lần bán kính đĩa. Các bán kính của đĩa với líp tỉ lệ thành phần với số răng, xích truyền kiêm toàn lực. Bỏ qua mất ma sát. Kiểm triệu chứng lại định lý lẽ bảo toàn công từ hiệu quả trên.

Hướng dẫn


Bài 26. Một bắt buộc trục nâng đầy đủ một vật trọng lượng 1 tấn lên rất cao 10m trong thời gian 30s.

a/ Tính công của lực nâng

b/ Nếu công suất của hộp động cơ là 60%. Tính công của đụng cơ buộc phải trục.

c/ Nếu cần nâng hầu như một vật cân nặng 2 tấn cũng lên rất cao 10m thì thời gian nâng là bao nhiêu.

Hướng dẫnBài 27. Sau khi cất cánh 0,5 phút, trực thăng gồm m = 6 tấn, lên tới độ cao h = 900m. Coi hoạt động là nhanh dần đều. Tính công của bộ động cơ trực thăng.Hướng dẫnBài 28. Bắt buộc trục nâng một vật dụng m = 100kg từ phương diện đất lên rất cao theo phương thẳng đứng. Trong 10m đầu tiên, vật đi lên nhanh dần những với vận tốc 0,8m/s2. Sau đó, vật tăng trưởng chậm dần phần đa thêm 10s nữa rồi ngừng lại. Tính công do cần trục thực hiện.Hướng dẫnBài 29. Một cái thùng m = 90kg chuyển động thẳng hầu như trên sàn nhờ lực đẩy F1 = 300N; α1 = 30o với lực kéo F2 = 300N, α2 = 45o như hình vẽ.

a/ Tính công của từng lực công dụng lên thùng bên trên quãng con đường 20m

b/ Tìm thông số ma gần cạnh giữa thùng cùng sàn.


Hướng dẫnBài 30. đường tròn có 2 lần bán kính AC = 2R = 1m. Lực F bao gồm phương song song với AC có chiều không thay đổi và có độ khủng F = 600N. Tính công của lực F khi vị trí đặt của F vạch

a/ nửa mặt đường tròn AC

b/ cả đường tròn

Hướng dẫnBài 31. Một trực thăng có trọng lượng m = 5 tấn.

a/ Trực thăng bay lên đều, lên cao 1km trong thời hạn 50s. Bỏ lỡ sức cản của ko khí. Tính công suất của cồn cơ.

b/ trực thăng cất cánh lên cấp tốc dần đa số không tốc độ đầu, lên cao 1250m vào 50s. Mức độ cản của không khí bởi 10% trọng lượng của trực thăng. TÍnh công suất trung bình với công suất cực to của động cơ trong thời gian trên.

Hướng dẫnBài 32. Xe cân nặng m = 200kg, vận động trên dốc lâu năm 200m, cao 10m.

a/ xe vận động thẳng rất nhiều với gia tốc 18km/h, công suất của hộp động cơ là 0,75kW. Tìm cực hiếm lực ma sát.

Xem thêm: Tính Khối Lượng Riêng Của Không Khí Là Bao Nhiêu ? Khối Lượng Riêng Là Gì

b/ tiếp đến xe hoạt động xuống dốc cấp tốc dần đều, tốc độ xe sinh hoạt định dốc là 18km/h, sinh hoạt chân dốc là 54km/h. Tính công vị xe thực hiện khi lao dốc và hiệu suất trung bình, công suất tức thời làm việc chân dốc. Biết lực ma gần kề không đổi.

Hướng dẫnBài 33. Xe điều khiển xe trên mặt mặt đường nằm ngang với gia tốc 60km/h. Đến quãng con đường dốc, lực cản tăng nơi bắt đầu 3 mà lại mở ga tối đa cũng chỉ tăng năng suất động cơ lên được 1,5lần. Tính gia tốc tối sẽ của xe trê tuyến phố dốc.Hướng dẫnBài 34. Đầu lắp thêm xe lửa năng suất không đổi có thể kéo đoàn tàu m1 = 200 tấn lên dốc tất cả góc nghiêng α1 = 0,1rad với tốc độ v1 = 36km/h xuất xắc lên dốc tất cả góc nghiêng α2 = 0,05rad với tốc độ v2 = 48km/h. Tính độ béo của lực cản F$_c$ biết F$_c $ ko đổi với sinα ≈ α (α nhỏ)Hướng dẫnBài 35. Một đầu sản phẩm xe lửa, trọng lượng m, năng suất không đổi, có thể hoạt động đều lên phương diện phẳng nghiêng góc α. Hỏi đầu máy rất có thể kéo thêm một toa xe cộ khác khối lượng m1 bằng bao nhiêu để vẫn chuyển động đều với gia tốc cũ cùng bề mặt phẳng ngang? biết hệ số ma sát giữa đường ray và xe là µ.Hướng dẫnBài 36. Nhị ô tô năng suất N1; N2 không đổi, hoạt động đều với tốc độ v1; v2. Ví như hai ô tô nối với nhau và thuộc mở máy vận động cùng chiều (ô tô trước đó có gia tốc lớn sẽ chạy trước) thì tốc độ các xe pháo khi hoạt động đều là bao nhiêu. Biết lực cản đặt lên mỗi xe không đổi.Hướng dẫnBài 37: một xe 500kg đã đứng im chịu tác dụng của một lực không đổi nằm ngang hoạt động thẳng cấp tốc dần đông đảo đạt tốc độ 4m/s sau khoản thời gian đi được quãng con đường 5m. Xác định công và năng suất trung bình của lực tác dụng, biết hệ số ma gần kề 0,01. Mang g = 10m/s².Hướng dẫn

Phân tích bài xích toán

m = 500kg, vo = 0; v = 4m/s; s = 5m, µ = 0,01

Giải

v2 – vo2 = 2as = > a = 1,6m/s2

F$_ms$ = µ.mg = 50N

$A_ms$ = -F$_ms$.s = -250 (J)

0,5mv2 – 0,5mvo2 = $A_F$ + $A_ms$ = > $A_F$ = 4250(J)

v = vo + at = > t = 2,5(s)

P = $A_F$/t = 1700(W)

Bài cùng công ty đề:

ShareShare VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247Post Tags Post Tagsbài tập công cơ họccông cơ họccông suất tìm kiếm for: tìm kiếm gmail.com