ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY NAOH

     

Câu hỏi:Sản phẩm thu được khi điện phân NaOH rét chảy là gì?

A.Ởcatot (-): Na2O và ở anot (+): O2và H2.

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy naoh

B.Ởcatot (-): Na2O với ở anot (+): O2và H2O.

C.Ởcatot (-): Na với ở anot (+): O2và H2O.

D.Ở catot (-): Na với ở anot (+): O2và H2.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.

- Sản phẩm thu được khi điện phân NaOH rét chảy là Ởcatot (-): Na với ở anot (+): O2và H2O

Giải thích:

- lúc điện phân NaOH rét chảy thì ở catot (-) xảy ra quy trình khử Na+ thành Na, ở anot (+) xảy ra quy trình oxi hóa OH- thành O2 cùng H2O

4NaOH 4Na + O2 + 2H2O

Cùng đứng top lời giải đi tìm kiếm hiểu về quá trình điện phân qua bài xích viết dưới đây nhé.


Mục lục văn bản


I. KHÁI NIỆM


II. QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN XẢY RA TẠI CATOT


III. QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN XẢY RA TẠI ANOT


IV. ĐỊNH LUẬT FARADAY


I. KHÁI NIỆM

- Sự điện phân là quy trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt những điện cực khi bao gồm dòng điện một chiều đi qua chất điện li lạnh chảy hoặc dung dịch chất điện li.

* Lưu ý:Khác với phản ứng lão hóa – khử thông thường, phản ứng điện phân bởi tác dụng của điện năng và những chất trong môi trường điện phân ko trực tiếp lẫn nhau electron mà lại phải truyền qua dây dẫn.

Xem thêm: Thử Nói Về Gốm Men Ngọc Thời Lý, Thế Kỷ Xi, Gốm Men Ngọc Việt Nam

- Cực âm ( catot) luôn xảy ra quy trình ( sự; bị ) khử ( nhận e)

- Cực dương ( anot) luôn xảy ra quá trình ( sự; bị ) oxi hóa ( nhường e)

II. QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN XẢY RA TẠI CATOT

- Nếu trên catot ion dương sau Al thì ion dương bị khử : Mn++ ne→M

- Nếu catot ion dương từ Li đến Al thì H2O bị khử : H2O + 2e→2OH– + H2­

- Nếu bên trên catot có nhiều ion dương thì thứ tự bị khử ngược chiều hàng điện hóa Ag+> Fe3+> Cu2+>H+>Fe2+

1. Điện phân chất điện li lạnh chảy

- Thường điện phân muối clorua của kim loại mạnh, bazơ của kim loại kiềm, hoặc oxit nhôm. Do phương pháp này tốn kém hơn so với phương pháp điện phân dung dịch.

2. Điện phân dung dịch chất điện li vào nước

- Điều chế các kim loại trung bình, yếu (sau Al).

Mn++ ne → M

* Lưu ý:

-Nếu điện phân dung dịch mà có những ion K+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+thì nước sẽ tham gia điện phân.

2H2O + 2e →H2+ 2OH–

- Nếu trong dung dịch có nhiều cation thì cation nào gồm tính oxi hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước.

Ví dụ: Điện phân dung dịch mà catot tất cả chứa những ion Na+, Fe2+, Cu2+, Ag+và Zn2+thì thứ tự điện phân sẽ là

Ag++ 1e→ Ag

Cu2++ 2e→ Cu

Fe2++ 2e→ Fe

Zn2++ 2e→ Zn

2H2O + 2e → H2+ 2OH–

- những ion H+của axit dễ bị khử hơn các ion H+của nước

III. QUÁ TRÌNH ĐIỆN PHÂN XẢY RA TẠI ANOT

- Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa anion

Xn-→ X + ne

- Nếu trên anot ion âm không có oxi thì ion âm bị oxi hóa:

- Nếu trên anot ion âm gồm oxi thì nước bị oxi hóa: H2O→ 4H+ + O2­ + 4e

- Nếu trên anot có nhiều ion âm thì thứ tự bị thoái hóa là:

S2- > I- > Br- > Cl- > OH-

1. Anot trơ (điện cực được làm bằng than chì)

a. Gốc axit không chứa oxi như halogenua X-, sunfua S2-... Thì gốc axit gia nhập điện phân

- Thứ tự anion bị oxi hóa: S2–> I–> Br–> Cl–> RCOO–> OH–> H2O

b. Gốc axit gồm chứa oxiNO3–, SO42–, PO43–, CO32–, ClO4–… thì nước thâm nhập điện phân.

2H2O → O2+ 4H++ 4e

2. Anot tan:Anot tham gia điện phân được ứng dụng để mạ điện

* Lưu ý:

- trong điện phân dung dịch nước giữ một vai trò quan trọng:

+ Là môi trường để những cation với anion di chuyển về 2 cực.

Xem thêm: Trung Bình Cộng Của Hai Số, Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4

+ bao gồm thể tham gia vào quá trình điện phân:

Tại catot (-) H2O bị khử:

2H2O + 2e →H2+ 2OH–

Tại anot (+) H2O bị oxi hóa:

2H2O → O2+ 4H++ 4e

- Về bản chất nước nguyên chất ko bị điện phân do điện ở thừa lớn (I=0). Do vậy muốn điện phân nước cần hoà thêm những chất điện li mạnh như: muối tan, axit mạnh, bazơ mạnh.

Bảng tổng hợp

Điện phân dd muối

Môi trường , pH

Nồng độ % muối sau pứ

KL mạnh-Gốc axit không tồn tại oxi ( VD: NaCl)Bazo; pH >7Giảm
KL mức độ vừa phải yếu -Gốc axit gồm oxi ( VD: CuSO4)Axit ; pH 2SO4)Trung tính pH = 7tăng
KL vừa đủ yếu -Gốc axit không có oxi ( VD: CuCl2)Trung tính pH = 7Giảm

Ví dụ 1:Viết sơ đồ điện phânnóng chảyNaCl

Catot ( – ) NaCl Anot ( + )

2 Na++ e → mãng cầu 2Cl-→ Cl2+ 2e

Phương trình điện phân là:

2NaCl→2Na + Cl2

*
Điện phân lạnh chảy NaOH thu được sản phẩm gì" width="814">

Ví dụ 2:Viết sơ đồ điện phânnóng chảyNaOH

Catot (–) NaOHAnot (+)Na++ 1e → mãng cầu 4OH-→ O2+ 2H2O + 4e

Phương trình điện phân là:

4NaOH→4Na + O2+ 2H2O

Ví dụ 3:Điện phân Al2O3nóng chảy pha thêm criolit (Na3AlF6) tất cả thể biểu diễn bằng sơ đồ:

Catot (–)Al2O3 Anot (+)Al3++ 3e → Al 2O2-→ O2+ 4e

Phương trình điện phân là:

2Al2O3→4Al + 3O2

Ví dụ 4: Viết sơ đồ điện phân dung dịch CuCl2

Catot (–)CuCl2 Anot (+)

Cu2++ 2e→Cu 2Cl-→Cl2+ 2e

Phương trình điện phân là:

CuCl2→Cu + Cl2

Ví dụ 5: Viết sơ đồ điện phân dung dịch NaCl

Catot (–) NaCl Anot (+)

H2O, Na+ (H2O) Cl-, H2O

2H2O + 2e→H2+ 2OH- 2Cl-→Cl2+ 2e

Phương trình điện phân là:

2NaCl + 2H2O→2NaOH + H2+ Cl2

Nếu không có màng ngăn thì:

Cl2+ 2NaOH→NaCl + NaClO + H2O

cần phương trình điện phân là:

NaCl + H2O→NaClO + H2

*
Điện phân lạnh chảy NaOH thu được sản phẩm gì(ảnh 2)" width="450">

Ví dụ 6: Viết sơ đồ điện phân dung dịch CuSO4

Catot (–) CuSO4 Anot (+)

Cu2+, H2O (H2O) H2O, SO42-

Cu2++ 2e→Ni 2H2O→O2+ 4H++ 4e

Phương trình điện phân là:

2CuSO4+ 2H2O→2Cu + 2H2SO4+ O2

IV. ĐỊNH LUẬT FARADAY

- Khối lượng chất giải phóng ở mỗi điện cực tỉ lệ với điện lượng đi qua dung dịch với đương lượng của chất

*
Điện phân nóng chảy NaOH thu được sản phẩm gì(ảnh 3)" width="155">

Trong đó:

- m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam)

- A: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực

- n: số electron nhưng mà nguyên tử hoặc ion đã mang đến hoặc nhận

- I: cường độ mẫu điện (A)

- t: thời gian điện phân (s)

- F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron xuất xắc điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời trong mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023≈ 96500 C.mol-1)