DOANH NGHIỆP TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Những ai đang muốn cải tiến và phát triển kiến thức về tởm tế, marketing nên bước đầu với việc mày mò các thuật ngữ giờ Anh về ra đời doanh nghiệp. Biết các thuật ngữ này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về môi trường kinh doanh và nâng cấp kỹ năng phân tích các vấn đề ghê tế. Trong nội dung bài viết này hãy cùng techftc.com tìm hiểu thành lập doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Và mọi thuật ngữ tiếng Anh về đăng ký marketing thường được sử dụng.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp tiếng anh là gì

Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp giờ đồng hồ Anh là gì?

Thành lập doanh nghiệp: Enterprise establishmentThành lập công ty: Company establishmentĐăng ký công ty: Company registrationMở công ty: xuất hiện a companyDoanh nghiệp mới: New BusinessGiấy hội chứng nhận ra đời công ty: Certificate of incorporationGiấy phép ghê doanh: Business licensesNgày kỷ niệm ra đời công ty: Corporate anniversary
*
Thành lập doanh nghiệp tiếng anh là Company establishment

Một số thuật ngữ giờ Anh về đk doanh nghiệp

techftc.com xin cung ứng thêm những từ và cụm từ giờ đồng hồ Anh về đăng ký ra đời công ty, những bạn đang học về kinh tế hoặc có ước muốn đăng ký marketing tại nước ngoài có thể bài viết liên quan các từ bỏ vựng này.

Xem thêm: Top 10 Ảnh Chúc Mừng 8/3 Đẹp Nhất, Lời Chúc 8/3 Bằng Hình Ảnh

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Quyền thành lập, góp vốn, cài cổ phần, phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

The rights to establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises

2

Hợp đồng đk trước

Pre-registration contracts

3

Đơn đăng ký sở hữu duy nhất

Application for registration of a sole proprietorship

4

Đơn đăng ký doanh nghiệp hợp danh

Application for registration of a partnership

5

Hồ sơ đăng ký thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn

Application for registration of a limited liability company

6

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Application for registration of a joint stock company

7

Nội dung chủng loại đơn đăng ký doanh nghiệp

Content of the enterprise registration application form

8

Điều lệ công ty.

Xem thêm: Nguyên Liệu Chính Để Làm Món Tào Phớ Lạnh Là Gì, Đường Nho Là Gì

The company"s charter.

9

Danh sách member / thành viên thích hợp danh của khách hàng trách nhiệm hữu hạn / doanh nghiệp hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và người đóng cổ phần nước ngoài của người sử dụng cổ phần

List of members/partners of a limited liability company/partnership; các mục of founding shareholders & foreign shareholders of a joint stock company

10

Thủ tục đk doanh nghiệp

Enterprise registration procedures

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Issuance of the Certificate of Enterprise Registration

12

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Content of the Certificate of Enterprise Registration

13

Số nhấn dạng công ty lớn (EID)

Enterprise identification (EID) number

14

Đăng ký điều chỉnh Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Registering revisions to lớn the Certificate of Enterprise Registration

15

Thông báo biến hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp

Notification of changes to lớn enterprise registration information

16

Công bố tin tức đăng cam kết doanh nghiệp

Publishing of enterprise registration information

17

Cung cấp thông tin đăng cam kết doanh nghiệp

Provision of enterprise registration information

18

Tài sản góp vốn

Contributed assets

19

Chuyển quyền sở hữu gia sản góp vốn

Transfer of ownership of contributed assets

20

Định giá gia sản góp vốn

Valuation of contributed assets

21

Tên doanh nghiệp

Names of enterprises

22

Các hành vi bị nghiêm cấm khắc tên doanh nghiệp

Prohibited acts of naming enterprises

23

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt

Enterprise’s name in foreign language & abbreviated name

24

Tên bỏ ra nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Names of branches, representative offices & business locations

25

Tên như là nhau với giống nhau đến hơn cả gây nhầm lẫn

Identical & confusingly similar names

26

Trụ sở thiết yếu của doanh nghiệp

The enterprise’s headquarters

27

Con vệt của doanh nghiệp

The enterprise’s seals

28

Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp

Branches, representative offices & business locations of an enterprise

29

Đăng ký bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đại diện; thông báo về địa điểm kinh doanh

Registration of branches and representative offices; notification of business location

30

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

LIMITED LIABILITY COMPANIES

31

Công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên

Multi-member limited liability companies

32

Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution lớn establish the company & issuance of the certificate of capital contribution

33

Đăng ký thành viên

Member register

34

Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

Rights of members of the Board of Members

35

Nghĩa vụ của member Hội đồng thành viên

Obligations of members of the Board of Members

36

Mua lại cổ phần

Repurchase of stakes

37

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of stakes

38

Giải quyết tiền để cọc trong một số trường hợp quánh biệt

Settlement of stakes in some special cases

39

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

40

Hội đồng thành viên

The Board of Members

41

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

42

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Members

43

Điều kiện và thủ tục triển khai họp Hội đồng thành viên

Conditions & procedures for conducting meetings of the Board of Members

44

Nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên

Resolutions & decisions of the Board of Members

45

Biên phiên bản họp Hội đồng thành viên

Minutes of meetings of the Board of Members

46

Thủ tục trải qua nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên bằng phiếu điều tra

Procedures for ratification of resolutions & decisions of the Board of Members by questionnaire survey

47

Hiệu lực của nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Effect of resolutions & decisions of the Board of Members

48

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

49

Điều kiện đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu / Tổng giám đốc

Requirements for holding the position of Director/General Director

50

Kiểm rà viên và Ban kiểm soát

Controllers and the Board of Controllers

51

Tiền lương, thù lao, chi phí thưởng và công dụng khác của chủ tịch Hội đồng thành viên, người có quyền lực cao / tgđ và người quản lý và điều hành khác

Salaries, remunerations, bonuses và other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director và other executives

52

Hợp đồng và thanh toán giao dịch phải được Hội đồng member chấp thuận

Contracts and transactions subject to approval by the Board of Members

53

Tăng, giảm vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

54

Điều kiện phân chia lợi nhuận

Conditions for profit distribution

55

Thu hồi vốn trả lại hoặc roi được chia

Recovery of returned capital or distributed profit

56

Trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc / Tổng giám đốc, người điều hành khác, người đại diện thay mặt theo quy định và kiểm soát và điều hành viên

Responsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives & Controllers

57

Nộp đối chọi kiện người đứng đầu điều hành

Filing lawsuits against executives

58

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

59

Công ty trọng trách hữu hạn một thành viên

Single -member limited liability companies

60

Góp vốn thành lập và hoạt động công ty

Contributing capital to establish the company

61

Quyền của chủ sở hữu

Rights of the owner

62

Nghĩa vụ của chủ sở hữu

Obligations of the owner

63

Thực hiện quyền của chủ cài đặt trong ngôi trường hợp sệt biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

64

Cơ cấu tổ chức của người tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization

65

Hội đồng thành viên

The Board of Members

66

Chủ tịch công ty

The company’s President

67

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

68

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, quản trị công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý điều hành khác và kiểm soát và điều hành viên

Responsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives & Controllers

69

Tiền lương, chi phí thưởng và công dụng khác của fan điều hành công ty và kiểm soát viên

Salaries, bonuses and other benefits of the company’s executives and Controllers

70

Cơ cấu tổ chức của khách hàng trách nhiệm hữu hạn mtv do một cá thể làm nhà sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an individual

71

Hợp đồng và giao dịch thanh toán giữa công ty và những người dân có liên quan

Contracts và transactions between the company & related persons

72

Tăng, bớt vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

73

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

STATE-OWNED ENTERPRISES

74

Áp dụng các quy định đối với doanh nghiệp bên nước

Application of regulations on state-owned enterprises

75

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

76

Hội đồng thành viên

The Board of Members

77

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Rights và obligations of the Board of Members

78

Các yêu thương cầu so với thành viên Hội đồng thành viên

Requirements to lớn be satisfied by members of the Board of Members

79

Miễn nhiệm, kho bãi nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

Dismissal, discharge of members of the Board of Members

80

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

81

Quyền và nhiệm vụ của member Hội đồng thành viên

Rights và obligations of members of the Board of Members

82

Trách nhiệm của quản trị và những thành viên khác của Hội đồng thành viên

Responsibilities of President và other members of the Board of Members

83

Quy chế có tác dụng việc, đk và thủ tục thực hiện họp Hội đồng thành viên

Working regulations, conditions và procedures for conducting meetings of the Board of Members

84

Chủ tịch công ty

The company’s President

85

Giám đốc / tổng giám đốc và những Phó chủ tịch / Tổng giám đốc

The Director/General Director và Deputy Directors/General Directors

86

Các yêu mong mà người đứng đầu / tổng giám đốc phải đáp ứng

Requirements to be satisfied by the Director/General Director

87

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc / Tổng giám đốc, người điều hành khác và kế toán trưởng

Dismissal, discharge of the Director/General Director, other executives and the chief accountant

88

Kiểm kiểm tra viên với Ban kiểm soát

Controllers and the Board of Controllers

89

Nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Obligations of the Board of Controllers

90

Quyền của Ban kiểm soát

Rights the Board of Controllers

91

Quy chế thao tác của Ban kiểm soát

Working regulations of the Board of Controllers

92

Trách nhiệm của kiểm soát và điều hành viên

Responsibilities of Controllers

93

Miễn nhiệm và kho bãi nhiệm điều hành và kiểm soát viên và kiểm soát điều hành viên trưởng

Dismissal và discharge of Controllers and the Chief Controller

94

Công bố tin tức định kỳ

Periodic disclosure of information

95

Tiết lộ tin tức không thường xuyên

Irregular disclosure of information

96

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANIES

97

Vốn của khách hàng cổ phần

Capital of a joint stock company

98

Thanh toán mua cổ phần đã đăng ký khi đk doanh nghiệp

Paying for subscribed shares upon enterprise registration

99

Các các loại cổ phần

Types of shares

100

Quyền của cổ đông phổ thông

Rights of ordinary shareholders

101

Cổ phiếu gồm quyền biểu quyết khôn cùng cao và quyền của fan sở hữu chúng

Super-voting shares và rights of their holders

102

Cổ phần khuyến mãi tham gia với quyền của tín đồ sở hữu chúng

Participating preference shares and rights of their holders

103

Cổ phần ưu đãi hoàn trả và quyền của fan sở hữu chúng

Redeemable preference shares and rights of their holders

104

Nghĩa vụ của cổ đông

Obligations of shareholders

105

Cổ phần diện tích lớn của người đóng cổ phần sáng lập

Ordinary shares of founding shareholders

106

Chứng chỉ cổ phiếu

Share certificate

107

Sổ đăng ký cổ đông

Shareholder register

108

Chào cung cấp cổ phiếu

Offering shares

109

Chào bán cổ phiếu cho người đóng cổ phần hiện hữu

Offering of shares khổng lồ existing shareholders

110

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Private placement of shares

111

Bán cổ phần

Selling shares

112

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of shares

113

Phát hành trái phiếu riêng rẽ lẻ

Private placement of bonds

114

Thủ tục thành lập trái phiếu lẻ tẻ và ủy quyền trái phiếu riêng rẽ lẻ

Procedures for making private placement of bonds và transfer of privately placed bonds

115

Quyết định kiến tạo trái phiếu riêng biệt lẻ

Deciding private placement of bonds

116

Mua cổ phiếu và trái phiếu

Buying shares và bonds

117

Mua lại cp theo yêu cầu của cổ đông

Share repurchase at shareholders’ request

118

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Share repurchase under the company’s decision

119

Điều kiện thanh toán giao dịch và xử lý cp mua lại

Conditions for payment and settlement of repurchased shares

120

Trả cổ tức

Paying dividends

121

Trả lại các khoản giao dịch thanh toán cho cổ phiếu đã thâu tóm về hoặc cổ tức

Return of payments for repurchased shares or dividends

122

Cơ cấu tổ chức của chúng ta cổ phần

Organizational structure of a joint stock company

123

Quyền và nghĩa vụ của GMS

Rights & obligations of the GMS

124

Đại hội đồng cổ đông

General Meetings of Shareholders

125

Triệu tập GMS

Convening GMS

126

Danh sách cổ đông gồm quyền tham gia ĐHĐCĐ

List of shareholders entitled lớn participate in the GMS

127

Chương trình nghị sự của GMS

Agenda of the GMS

128

Lời mời tham gia GMS

Invitations khổng lồ the GMS

129

Thực hiện tại quyền tham gia GMS

Exercising the right lớn attend the GMS

130

Điều khiếu nại để thực hiện GMS

Conditions for conducting the GMS

131

Giao thức họp cùng biểu quyết

Meeting và voting protocols

132

Phương thức phê chuẩn các nghị quyết của Đại hội đồng quản ngại trị

Methods for ratifying resolutions of the GMS

133

Điều kiện phê chuẩn các quyết nghị của ĐHĐCĐ

Conditions for ratification of resolutions of the GMS

134

Quyền lực và cách thức phê chuẩn chỉnh các nghị quyết của GMS bằng điều tra khảo sát bảng câu hỏi

Power & method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey

135

Biên bản của GMS

Minutes of the GMS

136

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của một nghị quyết của GMS

Requesting invalidation of a resolution of the GMS

137

Hiệu lực của quyết nghị của GMS

Effect of the resolution of the GMS

138

Hội đồng quản lí trị

The Board of Directors

139

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản lí trị

Term of office and quantity of members of the Board of Directors

140

Cơ cấu tổ chức triển khai và các yêu mong mà member Hội đồng cai quản trị cần thực hiện

Organizational structure & requirements khổng lồ be fulfilled by members of the Board of Directors

141

Chủ tịch Hội đồng quản lí trị

The President of the Board of Directors

142

Các cuộc họp của Hội đồng quản lí trị

Meetings of the Board of Directors

143

Biên bạn dạng họp Hội đồng quản trị

Minutes of meetings of the Board of Directors

144

Quyền so với thông tin của member Hội đồng thành viên

Rights to information of members of the Board of Members

145

Miễn nhiệm, sửa chữa và bổ sung cập nhật thành viên Hội đồng cai quản trị

Dismissal, replacement & addition of members of the Board of Directors

146

Ủy ban kiểm toán

Audit committee

147

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

148

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và tiện ích khác của thành viên Hội đồng quản trị và người đứng đầu / Tổng giám đốc

Salaries, remunerations, bonuses và other benefits of members of the Board of Directors and the Director/General Director

149

Tiết lộ công dụng liên quan

Disclosure of related interests

150

Trách nhiệm của người điều hành công ty

Responsibilities of the company’s executives

151

Quyền khởi kiện Hội đồng quản lí trị và giám đốc / Tổng giám đốc

Rights to file lawsuits against the Board of Directors & the Director/General Director

152

Phê duyệt những hợp đồng và giao dịch giữa công ty và những người có liên quan

Approving contracts & transactions between the company and related persons

153

Ban kiểm soát

Board of Controllers

154

Các yêu cầu mà kiểm soát và điều hành viên nên đáp ứng

Requirements lớn be satisfied by Controllers

155

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Rights và obligations of the Board of Controllers

156

Quyền đối với thông tin của Ban kiểm soát

Rights to lớn information of the Board of Controllers

157

Tiền lương, chi phí thưởng và những quyền lợi không giống của kiểm soát viên

Salaries, bonuses & other benefits of Controllers

158

Trách nhiệm của điều hành và kiểm soát viên

Responsibilities of Controllers

159

Miễn nhiệm kiểm soát và điều hành viên

Dismissal of Controllers

160

Nộp báo cáo hàng năm

Submission of annual reports

161

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

162

Đối tác

Partnerships

163

CÔNG TY HỢP DANH

PARTNERSHIPS

164

Góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Capital contribution and issuance of the capital contribution certificate

165

Tài sản của doanh nghiệp hợp danh

A partnership’s assets

166

Hạn chế của thành viên vừa lòng danh

Limitations of general partners

167

Quyền và nhiệm vụ của thành viên hòa hợp danh

Rights & obligations of general partners

168

Hội đồng thành viên

The Board of Partners

169

Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Partners

170

Quản trị ghê doanh của người sử dụng hợp danh

Business administration of partnerships

171

Chấm kết thúc thành viên hợp danh

Termination of general partners

172

Kết hấp thụ thành viên mới

Admission of new partners

173

Quyền và nghĩa vụ của thành viên thích hợp danh

Rights and obligations of limited partners

174

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

SOLE PROPRIETORSHIPS

175

Sở hữu độc quyền

Sole proprietorships

176

Vốn của các công ty tải riêng

Capital of sole proprietorships

177

Quản lý những công ty độc quyền

Administration of sole proprietorships

178

Cho thuê quyền tải riêng

Leasing out a sole proprietorship

179

Bán quyền thiết lập duy nhất

Selling a sole proprietorship

180

Thực hiện nay quyền của công ty sở hữu trong số những trường hợp sệt biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

Tư vấn ra đời doanh nghiệp techftc.com vừa câu trả lời xong thắc mắc thành lập công ty tiếng anh là gì? Chúng tôi còn hỗ trợ thêm nhiều thuật ngữ khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Chúc chúng ta học tốt!