Flying Colours Là Gì

     

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài bác số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 64 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vị Hằng trung ương và Christopher Cruise phụ trách.Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.Bạn sẽ xem: Flying colours là gì

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS cùng CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

It’s the kết thúc of the school year. All students work hard, they study day và night to pass exams either lớn be promoted to a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi hết niên học. Học tập sinh, sinh viên học siêng chỉ, chúng ta học ngày đêm để thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc giỏi nghiệp trường học của họ. Bọn họ biết là họ cần phải có căn bạn dạng để sửa soạn cho bước đến trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, chúng ta của tôi, anh Bill, đang xuống tinh thần lắm. Thực là bất thường. Thường khi anh ta không phải là bạn như vậy.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy and energetic. Vị you know what happened to him?Anh là người luôn luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy năng lượng. Anh có biết có câu hỏi gì xẩy ra cho anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài xích toán, không hẳn thi thường cơ mà là thi cá nguyệt, một trong những phần điểm mập khi tính điểm vừa đủ cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi tất yêu tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi quan lại trọng. Anh ta luôn luôn luôn tốt trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the thử nghiệm because he didn’t read the questions carefully & his answers were not khổng lồ the point.

Bill thông minh. Anh có tác dụng hỏng bài xích thi bởi vì không đọc kỹ câu hỏi nên hồ hết câu vấn đáp của anh không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là đáng tiếc. Anh có thời cơ nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn còn thời gian khác vào tương lai.

Xem thêm: Bán Loa Bose 301 Seri 3 Hàng Bãi Mexico, Loa Bose 301 Seri Iii (Đen)

MAI LAN: So what can you vì chưng to cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm cho sao sẽ giúp đỡ anh ta lên tinh thần? cái gì đã qua là sẽ qua. Ai oán cũng không ích gì. Anh gật đầu đồng ý không?

MAI LAN: What vày you mean?Anh bao gồm ý nói gì?

MIKE: to cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk tức là buồn lòng vị một vấn đề đã xẩy ra mà không biến đổi được nữa. Bài toán đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không đem lại được, phải không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can bởi vì is khổng lồ study seriously & be prepared for the next.Thế đó. Anh ta ko thể đổi thay việc này. Câu hỏi anh có tác dụng được là học hành nghiêm chỉnh và sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk & tried to make a dress.Mike. Chuyện này làm tôi nghĩ mang đến một chuyện xảy ra cho chủ yếu tôi nhiều năm kia đây. Một hôm tôi download một khúc lụa cực kỳ đắt và chũm may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?Tôi đoán được mẩu truyện còn lại rồi. Cô giảm sai cùng hỏng không còn miếng lụa, bắt buộc không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not lớn cry over spilled milk & start saving khổng lồ try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi lụy lắm. Má tôi bảo tôi đừng gồm cry over spilled milk. Chuyện đang rồi, ban đầu để dành riêng tiền và làm lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng như cô, Bill sẽ thoát khỏi cơn xuống ý thức và trở lại như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không còn đầu hàng, không có tác dụng lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn rằng lần thi sau Bill đang cẩn thận. Anh đang thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta vẫn thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ dễ dàng, xuất sắc.

Xem thêm: Đặc Điểm Các Loại Cây Ở Việt Nam, Các Loại Cây Lâu Năm Ở Việt Nam Đầy Đủ Nhất

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng bao gồm nói giỡn!

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK tức thị THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng trung ương và Christopher Cruise xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học tới.