Giấy Báo Có Tiếng Anh Là Gì

     

Dịch thuật Châu Á xin cung ứng đến các bạn bộ tự vựng giờ Anh siêng ngành kế toán bên dưới đây, mong muốn sẻ giúp ích cho chính mình trong quá trình học tập và thao tác làm việc liên quan tiền đến chăm ngành này. Nếu có nhu cầu dịch thuật một số loại tài liệu này hãy tương tác ngay với công ty chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ với unique cùng chi phí tốt nhất.

Bạn vẫn xem: Giấy báo bao gồm tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

*

Từ vựng 1

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: chế độ doanh nghiệp là một trong những thực thể

3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn vẫn gọi

8. Capital expenditure: giá thành đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn lưu đụng (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: chi tiêu vận chuyển

15. Carriage inwards: chi tiêu vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: ngân sách chi tiêu vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: chi phí bảo tồn hàng lưu lại kho

18. Cash book: Sổ tiền mặt

19. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu chuyển khoản mặt

21. Category method: phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

27. Company accounts: kế toán công ty

28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu

Từ vựng 2

30. Concepts of accounting: các nguyên tắc kế toán

31. Conservatism: qui định thận trọng

32. Consistency: vẻ ngoài nhất quán

33. Control accounts : tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: túi tiền chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí

37. Cost application: Sự phân bổ chi phí

38. Cost concept: chế độ giá giá thành lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá bán hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: nhà nợ

45. Cumulative preference shares: cp ưu đãi bao gồm tích lũy

46. Current accounts: tài khoản vãng lai

47. Current assets: tài sản lưu động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: thông số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: những nguyên do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: bản chất của khấu hao

59. Provision for depreciation: dự phòng khấu hao


*

Từ vựng 3

60. Reducing balance method: phương thức giảm dần

61. Straight-line method: phương pháp đường thẳng

62. Direct costs: giá thành trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản lí trị

65. Discounts: chiết khấu

66. Discounts allowed: chiết khấu bán hàng

67. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

68. Provision for discounts: dự phòng chiết khấu

69. Discounts received: phân tách khấu mua hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: những nguyên tắc cây viết toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc tác động kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: chi phí đơn vị tương đương

78. Errors: sai sót

79. Expenses prepaid: ngân sách chi tiêu trả trước

80. Factory overhead expenses: bỏ ra phí cai quản phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

82. Final accounts: report quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần hotline thứ nhất

85. Fixed assets: gia sản cố định

86. Fixed capital: Vốn gắng định

88. General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

Từ vựng 4

90. Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài

91. Goods stolen: mặt hàng bị tấn công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

96. Historical cost: Giá mức giá lịch sử

97. Horizontal accounts: report quyết toán dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: thông tin tài khoản phí thanh toán

99. Imprest systems: chế độ tạm ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: giá cả gián tiếp

103. Installation cost: giá cả lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: gia tài vô hình

105. Interpretation of accounts: phân tích các báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: sản xuất cổ phần

109. Issued tóm tắt capital:Vốn cổ phần phát hành

110. Job-order cost system: hệ thống hạch toán túi tiền sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký kết chung

112. Journal entries: cây viết toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty nhiệm vụ hữu hạn

116. Liquidity: tài năng thanh toán bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng thanh toán

118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

119. Loss: Lỗ

Từ vựng 5

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: phương thức giờ máy

123. Manufacturing account: thông tin tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán

126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi tiêu với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên thứ liệu

129. Money mesurement concept: hiệ tượng thước đo bằng tiền

130. Net assets: gia tài thuần

131. Net book value: cực hiếm thuần

132. Net realizable value: quý giá thuần thực hiện được

133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes to accounts: chú giải của report quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: những bút toán mở đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: roi trong hoạt động

141. Ordinary shares: cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi gây ra từ nhật ký

143. đầu ra in equivalent units: số lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí cai quản phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí thống trị phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn đang góp

149. Par, issued at: tạo ra theo mệnh giá
Xem thêm: 6 Cách Tự Tết Tóc Xương Cá 2 Bên Diện Áo Dài Hay Váy Đầm Đều Xinh

*

Từ vựng 6

150. Periodic stock: phương thức theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: phương thức theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn thứ chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: thông số phân bổ túi tiền định trước

159. Preference shares: cổ phần ưu đãi

160. Cummulative preference share: cổ phần ưu đãi gồm tích lũy

161. Non-cummulative preference share: cp ưu đãi ko tích lũy

162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập

163. Prepaid expenses: chi tiêu trả trước

164. Private company: doanh nghiệp tư nhân

165. Profitability: khả năng sinh lời

166. Prime cost: chi phí cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: khối hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình công nghệ

169. Hàng hóa cost: giá cả sản phẩm

170. Production cost: ngân sách chi tiêu sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: phân phối lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: thông tin tài khoản kết quả

Từ vựng 7

Accounting entry: —- cây viết toán

Accrued expenses —- túi tiền phải trả –

Accumulated: —- lũy kế

Advance clearing transaction: —- quyết toán nhất thời ứng (???)

Advanced payments lớn suppliers —- Trả trước ngưòi bán –

Advances to employees —- tạm ứng –

Assets —- gia tài –

Assets liquidation: —- thanh lý tài sản

Balance sheet —- Bảng bằng vận kế toán –

Bookkeeper: —- bạn lập báo cáo

Capital construction: —- gây ra cơ bản

Cash —- Tiền phương diện –

Cash at bank —- chi phí gửi bank –

Cash in hand —- Tiền phương diện tại quỹ –

Cash in transit —- tiền đang đưa –

Check & take over: —- nghiệm thu

Construction in progress —- giá cả xây dựng cơ bạn dạng dở dang –

Cost of goods sold —- giá bán vốn bán sản phẩm –

Current assets —- tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn –

Current portion of long-term liabilities —- Nợ nhiều năm hạn cho hạn trả –

Deferred expenses —- giá cả chờ kết gửi –

Deferred revenue —- người mua trả tiền trước –

Depreciation of fixed assets —- Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định hữu hình –

Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn tài sản thắt chặt và cố định vô hình –

Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính –

Từ vựng 8

Equity and funds —- Vốn cùng quỹ –

Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá chỉ –

Expense mandate: —- ủy nghiệm chi

Expenses for financial activities —- ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chủ yếu –

Extraordinary expenses —- chi phí bất hay –

Extraordinary income —- Thu nhập phi lý –

Extraordinary profit —- Lợi nhuận phi lý –

Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đ –

Financial ratios —- Chỉ số tài bao gồm –

Financials —- Tài chính –

Finished goods —- kết quả tồn kho –

Fixed asset costs —- Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định hữu hình –

Fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định –

General và administrative expenses —- chi phí làm chủ doanh nghiệp –

Goods in transit for sale —- Hàng gửi đi buôn bán –

Gross profit —- roi tổng –

Gross revenue —- lợi nhuận tổng –

Income from financial activities —- Thu nhập chuyển động tài thiết yếu –

Income taxes —- Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp –

Instruments & tools —- Công cụ, vẻ ngoài trong kho –

Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình –

Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình –

Intra-company payables —- đề nghị trả các đơn vị nội bộ –

Inventory —- sản phẩm tồn kho –

Investment & development fund —- Quỹ chi tiêu phát triển –

Itemize: —- mở tiểu khoản


*

Từ vựng 9

Leased fixed asset costs —- Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính –

Leased fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chủ yếu –

Liabilities —- Nợ nên trả –

Long-term borrowings —- Vay lâu dài –

Long-term financial assets —- những khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn –

Long-term liabilities —- Nợ dài hạn –

Long-term mortgages, collateral, deposits —- các khoản rứa chấp, ký kết cược, cam kết quỹ lâu dài –

Long-term security investments —- Đầu tư chứng khoán dài hạn –

Merchandise inventory —- sản phẩm hoá tồn kho –

Net profit —- roi thuần –

Net revenue —- lợi nhuận thuần –

Non-business expenditure source —- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp –

Non-business expenditure source, current year —- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp trong năm này –

Non-business expenditure source, last year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp thời gian trước –

Non-business expenditures —- bỏ ra sự nghiệp –

Non-current assets —- Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư chi tiêu dài hạn –

Từ vựng 10

Operating profit —- lợi tức đầu tư từ chuyển động SXKD –

Other current assets —- gia sản lưu động khác –

Other funds —- Nguồn tởm phí, quỹ không giống –

Other long-term liabilities —- Nợ dài hạn khác –

Other payables —- Nợ khác –

Other receivables —- các khoản yêu cầu thu không giống –

Other short-term investments —- Đầu tư thời gian ngắn khác –

Owners’ equity —- nguồn ngân sách chủ tải –

Payables lớn employees —- nên trả công nhân viên –

Prepaid expenses —- ngân sách trả trước –

Profit before taxes —- lợi tức đầu tư trước thuế –

Profit from financial activities —- roi từ chuyển động tài chủ yếu –

Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho –

Purchased goods in transit —- Hàng cài đặt đang đi trên phố –

Raw materials —- Nguyên liệu, vật tư tồn kho –

Receivables —- những khoản cần thu –

Receivables from customers —- cần thu của người tiêu dùng –

Reconciliation: —- đối chiếu

Reserve fund —- Quỹ dự trữ –

Retained earnings —- lợi tức đầu tư chưa trưng bày –

Revenue deductions —- các khoản bớt trừ –

Từ vựng 11

Sales expenses —- đưa ra phí bán hàng –

Sales rebates —- giảm giá bán sản phẩm –

Sales returns —- Hàng chào bán bị trả lại –

Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn –

Short-term investments —- các khoản đầu tư chi tiêu tài chính thời gian ngắn –

Short-term liabilities —- Nợ ngắn hạn –

Short-term mortgages, collateral, deposits —- các khoản thế chấp, ký kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn –

Short-term security investments —- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn –

Stockholders’ equity —- nguồn vốn sale –

Surplus of assets awaiting resolution —- gia sản thừa chờ xử trí –

Tangible fixed assets —- Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình –

Taxes và other payables khổng lồ the State budget —- Thuế và những khoản bắt buộc nộp nhànước –

Total assets —- Tổng cộng gia tài –

Total liabilities and owners’ equity —- Tổng cộng nguồn chi phí –

Trade creditors —- đề nghị trả cho những người bán –

Treasury stock —- cp quỹ –

Welfare and reward fund —- Quỹ tán dương và an sinh –

Work in progress —- chi phí sản xuất marketing dở dang –
Xem thêm: Cách Làm Cay Thong Noel Don Gian, 20 Cách Làm Cây Thông Noel Cực Ấn Tượng

*

Từ vựng 12

Types of Accounts:——– các loại thông tin tài khoản kế toán

Account Type 1: Short-term assets—–Loại thông tin tài khoản 1: tài sản ngắn hạn

Account Type 2: Long-term assets——Loại tài khoản 2: gia sản dài hạn

Account Type 3: Liabilities——Loại tài khoản 3: Nợ bắt buộc trả

Account Type 4: Equity——-Loại tài khoản 4: Vốn công ty sở hữu

Account Type 5: Revenue——Loại tài khoản 5: Doanh thu

Account Type 6: Production costs, business—–Loại thông tin tài khoản 6: chi tiêu sản xuất, tởm doanh

Account Type 7: Other income——-Loại tài khoản 7: thu nhập cá nhân khác

Account Type 8: Other expenses—–Loại tài khoản 8: giá cả khác

Account Type 9: Determining business results—–Loại thông tin tài khoản 9: Xác định tác dụng kinh doanh

Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại thông tin tài khoản 0: tài khoản ngoài bảng

129 – Provision for short-term investments——Dự phòng giảm giá đầu bốn ngắn hạn

133 – Deductible VAT—-Thuế GTGT được khấu trừ

136 – Inter—–Phải thu nội bộ

139 – Provision for bad debts——-Dự phòng đề xuất thu cạnh tranh đòi

217 – Real estate investment——–Bất động sản đầu tư

221 – Investment in subsidiaries——-Đầu bốn vào doanh nghiệp con

243 – Property tax deferred——–Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Từ vựng 13

244 – collateral long-term deposits——–Ký cược ký quỹ dài hạn

343 – Bonds issued——–Trái phiếu vạc hành

344 – Get escrow, long-term deposits——Nhận ký cược, ký kết quỹ dài hạn

347 – Deferred tax payable——–Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả

412 – Margin of property revaluation—–Chênh lệch review lại tài sản

413 – exchange rate differences—-Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

414 – Fund Development——Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

415 – Fund financial reserve——Quỹ dự trữ tài chính

466 – Funds that size of fixed assets—–Nguồn khiếp phí đã hình thành tài sản thay định

001 – Leasehold assets—–Tài sản thuê ngoài

002 – Materials, goods kept for processing—–Vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhận duy trì hộ, dấn gia công

003 – Goods deposited deposit, or escrow——Hàng hóa nhận cung cấp hộ, nhận ký gửi, ký kết cược