IMAGE LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

image
*

image /"imidʤ/ danh từ hình, hình ảnh, ảnh (trong gương...)read image: hình ảnh thựcvirtual image: ảo ảnh vật hệt nhau (vật khác); người như nhau (người khác)he is the very image of his father: anh ta giống cha như hệt hình tượngto speak in images: nói bằng nhiều hình tượng tượng, thần tượng, thánh tượng ý niệm, ý tưởng, quan liêu niệm tượng trưng, điển hình, hiện thân (của loại gì)he is the image of industriousness: anh ta hiện tại thân của việc cần cù ngoại hễ từ vẽ hình phản ảnh (như nghỉ ngơi trong gương) hình dung, tưởng tượng rato image something lớn oneself: tưởng tượng cái gì vào óc mình trình bày sinh động, tế bào tả bởi hình tượng là tượng trưng của, là điển hình nổi bật của, là hiện thân của, tượng trưng mang đến (cái gì)
hình ảnhbrand image: hình ảnh nhãn hiệuline image: hình ảnh mặt hàngproduct image: hình ảnh sản phẩmpublic image: hình hình ảnh nhãn hiệustore image: hình hình ảnh cửa hànghình dungcompany imagehình tượng công tycompany imageuy tín công tycorporate imagehình tượng (nhãn hiệu) của công tyenterprise image promotionvun đắp mẫu xí nghiệpstore imagemức tin tưởng, ấn tượng đối với cửa hàng <"imidʒ> danh từ o hình ảnh Biểu thị bằng hình vẽ những số liệu thu được bằng hệ thống viễn thám. § image well : giếng ảnh Giếng tế bào phỏng sử dụng như biên trong quy mô hoá vỉa chứa.

Bạn đang xem: Image là gì


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

image

Từ điển Collocation

image noun

1 impression of sb/sth given to lớn the public

ADJ. positive | negative | upmarket | downmarket | tarnished The party needs khổng lồ clean up its somewhat tarnished image. | clean-cut, girl-next-door, wholesome She was aiming for a wholesome, girl-next-door image. | macho | hackneyed the hackneyed image of the poor student | media, public, screen In real life she looks nothing like her screen image. | brand, corporate Champagne houses owe their success khổng lồ brand image.

VERB + IMAGE create The company needs to create a new image for itself. | present, project, promote a book which presents positive images of older people | aim for, go for | change | clean up, enhance, improve, polish, revive an effort to lớn improve the organization"s public image | keep up, live up to The group has failed khổng lồ live up to lớn its macho image. | discard, shed The industry is trying lớn shed its negative image. | tarnish

2 mental picture of sb/sth

ADJ. powerful, vivid | sudden She had a sudden mental image of herself in a wedding dress. | positive | negative | distorted the distorted images in his dreams | popular | stereotyped/stereotypical | mental | literary, poetic | dream

VERB + IMAGE have | conjure up, summon up Dieting always seems to conjure up images of endless cottage cheese salads. The ability to summon up images in the mind | build up I lượt thích to build up images of the characters and setting before I start to lớn write. | use | reinforce Treating disabled people like children only reinforces negative images of disability.

PREP. ~ from images from his past

3 copy

ADJ. living, spitting He"s the spitting image of his father! | mirror Charity was a mirror image of her twin. (figurative) The return journey was almost a mirror image of the outward one (= the same things happened in the reverse order).

4 picture

ADJ. disturbing, poignant, powerful, striking powerful & disturbing images of the war | visual The visual image is steadily replacing the written word. | flickering, moving flickering images on a screen | still the use of still and moving đoạn clip images | colour | black-and-white, monochrome | photographic, đoạn phim | screen Each illustration is displayed as a complete screen image. | digital | graven (literary) It was forbidden to worship graven (= carved) images. | religious | pornographic

VERB + IMAGE produce the images produced on tia laze printers | capture, scan She longed khổng lồ capture the image on film. | edit | display, show the px information used to display a digital image | store You can store these images in a separate computer file. | juxtapose The display juxtaposed images from serious và popular art.

IMAGE + VERB show sth heat images that show where most of the activity in the brain is

IMAGE + NOUN capture, processing | database > Special page at COMPUTER

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Top 17 Tốc Độ Con Trỏ Vivo Y11, Tốc Độ Con Trỏ Vivo Y11

the general impression that something (a person or organization or product) presents khổng lồ the public

although her popular image was contrived it served khổng lồ inspire music và pageantry

the company tried lớn project an altruistic image

v.

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Hàng Ngày, Phần Mềm Hẹn Lịch Tắt Máy Tính Cực Kỳ Chính Xác


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A stored mô tả tìm kiếm of a graphic picture, either as a set of brightness and color values of pixels or as a set of instructions for reproducing the picture. See also bit map, px map. 2. A duplicate, copy, or representation of all or part of a hard or floppy disk, a section of memory or hard drive, a file, a program, or data. For example, a RAM disk can hold an image of all or part of a disk in main memory; a virtual RAM program can create an image of some portion of the computer’s main memory on disk. See also RAM disk.

File Extension Dictionary

Squeak Code FileUNIX Bitmap SourceDisk Copy, ShrinkWrap Disk Image

English Synonym & Antonym Dictionary

images|imaged|imagingsyn.: appearance likeness picture reflection representation resemblance vision