Intentional là gì

     
After early results, Hashim Thaçi who was on course to gain 35 per cent of the vote, claimed victory for PDK, the Democratic buổi tiệc ngọt of Kosovo, and stated his intention lớn declare independence.

Bạn đang xem: Intentional là gì


Sau tác dụng ban đầu, Hashim Thaçi đã giành được 35% phiếu bầu, đang tuyên bố chiến thắng cho Đảng Dân nhà Kosovo, và tuyên tía rằng ông bao gồm ý định tuyên bố chủ quyền cho Kosovo.
The first is that the babies are listening intently to lớn us, and they"re taking statistics as they listen lớn us talk -- they"re taking statistics.
Thứ nhất, đông đảo đứa trẻ vừa chăm chú lắng nghe chúng ta, vừa thu nhập số liệu khi bọn chúng nghe số đông gì họ nói -- bọn chúng đang thu nhập số liệu.
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Survivor as "a determined, bullheaded record, intent on proving Destiny"s Child has artistic merit largely because the group survived internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic nhấn xét Survivor là "một đĩa nhạc kiên quyết, ngang bướng với mục đích minh chứng rằng Destiny"s Child có tài năng nghệ thuật, đa phần nhờ việc họ đã sinh tồn qua sự tranh chấp nội bộ...
Only those who seek with real intent will receive their answer, as a gift from God, through the Holy Ghost.
Chỉ những người tìm tìm với chủ ý thực sự new nhận được câu vấn đáp của mình, là ân tứ tự Thượng Đế, qua Đức Thánh Linh.
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings and 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 tháng 9 năm 1764, lô đất này sẽ được mua về tay một trong những cư dân địa phương, với mục đích thiết kế một nhà thời thánh Giáo hội Luther, ho mua tòa nhà này từ tay gã George Fisher, người khai phá nên Middletown, với giá thấp mạt là 7 shilling với 6 pence, với một hợp đồng mướn đất hàng năm và phai trả bằng lúa mì.
* các em nghĩ việc “cầu vấn Thượng Đế ... Với một tấm lòng chân thành, cùng với chủ ý thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) tức là gì?
For one moment he also blamed the Intention of the Abyss, but he realizes that he was the one who asked for the past to lớn be changed, & in reality, he really just wanted to lớn erase his own guilt.
Trong một khoảnh khắc, anh đổ lỗi cho Intention of the Abyss, tuy thế rồi anh phân biệt rằng thiết yếu anh là người đòi hỏi Intention of the Abyss phải biến hóa quá khứ, cùng thực tế, anh chỉ ao ước gột rửa tội lỗi của bản thân mà không hẳn vì tiện ích của nhà nhân.
Such alliances often are favourable when: The partners" strategic goals converge while their competitive goals diverge The partners" size, market power, & resources are small compared khổng lồ the Industry leaders Partners are able lớn learn from one another while limiting access to their own proprietary skills The key issues khổng lồ consider in a joint venture are ownership, control, length of agreement, pricing, giải pháp công nghệ transfer, local firm capabilities and resources, & government intentions.
Các liên minh vì thế thường thuận lợi khi: Các phương châm chiến lược của các công ty đối tác hội tụ vào khi những mục tiêu đối đầu và cạnh tranh của họ phân kỳ Quy mô, mức độ mạnh thị trường và tài nguyên của các đối tác doanh nghiệp là nhỏ tuổi so với các nhà chỉ đạo ngành những đối tác có thể học hỏi lẫn nhau trong khi giảm bớt quyền truy vấn vào các kĩ năng độc quyền của riêng rẽ họ các vấn đề bao gồm cần chăm chú trong một liên doanh là quyền sở hữu, kiểm soát, thời hạn thỏa thuận, giá cả, chuyển nhượng bàn giao công nghệ, tài năng và nguồn lực của người tiêu dùng địa phương cùng ý định của chính phủ.

Xem thêm: Chuyên Bán Các Loại Xe Không Giấy Giá Rẻ 2020, Bán Xe Máy Không Giấy Tờ Giá Rẻ 1/4


However, Takeda"s intent was not to attack Ieyasu nor to seize Hamamatsu; rather, he wished khổng lồ avoid conflict if possible khổng lồ save his forces to lớn destroy Nobunaga and to march on Kyoto.
Tuy nhiên, quyết định thuở đầu của Takeda là kiêng lâm trận cùng với Ieyasu cùng cũng không bao vây thành Hamamatsu; đúng hơn, ông ta mong tránh chạm độ, nếu tất cả thể, nhằm bảo vệ quân số của ông tính đến khi rất có thể tấn công và tiêu diệt quân của Nobunaga rồi tiến quân về Kyoto.
"Cheap & fast" is a shorthand explanation for the intentional use of fire khổng lồ clear overgrown roadsides and xuất hiện areas.
"Nhanh cùng rẻ" là 1 trong lời giải thích ngắn đến việc áp dụng có nhà ý lửa để triển khai sạch các sườn dốc cùng các khu vực mở.
In speaking about what enabled Jesus to endure, Paul also pointed out the course for us when he wrote: “Let us run with endurance the race that is set before us, as we look intently at the Chief Agent and Perfecter of our faith, Jesus.”
Khi nói về điều đã hỗ trợ Giê-su chịu đựng, Phao-lô cũng chỉ cho đường lối mà họ nên theo lúc ông viết: “ lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua sẽ bày ra mang lại ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội-rễ với cuối-cùng của đức-tin” (Hê-bơ-rơ 12:1, 2).
The Spirit will help them better understand the intent of the inspired scripture writer, the needs of the students, và which gospel truths will help students draw nearer khổng lồ their Heavenly Father & the Savior.
Thánh Linh sẽ giúp họ hiểu rõ hơn ý định của người sáng tác thánh thư được cảm ứng, nhu cầu của học tập viên, và những lẽ thật hồi âm nào sẽ giúp các học viên cho gần cha Thiên Thượng và Đấng cứu Rỗi hơn.
Tôi đã hiểu rằng tầm đặc biệt của chủ ý đích thực khi tôi còn là một một học viên trẻ tuổi trong lớp giáo lý.
You show your trust in Him when you listen with the intent lớn learn và repent và then you go & do whatever He asks.
Các các bạn em cho biết mình tin tưởng nơi Ngài khi các các bạn em lắng tai với chủ ý để học hỏi, ăn năn cải, rồi đi và làm bất kể điều gì Ngài phán bảo.
Ki has many meanings, including "ambience", "mind", "mood", & "intention", however, in traditional martial arts it is often used to refer lớn "life energy".
Ki có tương đối nhiều ý nghĩa, bao gồm "khí thế" (ambience), "suy nghĩ" (mind), "tâm trạng" (mood), và "chủ ý" (intention), tuy vậy trong võ thuật truyền thống, nó hay được thực hiện để chỉ "năng lượng sống".
Foreign policies of countries have varying rates of change và scopes of intent, which can be affected by factors that change the perceived national interests or even affect the stability of the country itself.

Xem thêm: Hãy Nêu Lợi Ích Của Chương Trình Bảng Tính Là, Lợi Ích Của Chương Trình Bảng Tính Là Gì


Chính sách đối ngoại của các nước nhà có tỷ lệ chuyển đổi và phạm vi ý định khác nhau, hoàn toàn có thể bị tác động bởi các yếu tố làm biến hóa lợi ích tổ quốc hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sự bình ổn của chính quốc gia đó.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M