Kết chuyển tiếng anh là gì

     

Ngành kế toán hiện giờ là trong số những ngành bắt buộc chú trọng nâng cấp vốn giờ đồng hồ Anh. Không chỉ có do những công ty nước ngoài ngày càng phát triển trên nước ta, mà bạn dạng thân quá trình kế toán rất có thể phải tiếp xúc những với những tài liệu, sổ sách bởi tiếng Anh. Do đó, bạn làm trong lĩnh vực này trước hết đề nghị ưu tiên nâng cấp vốn tự vựng giờ anh chuyên ngành kế toán:


*

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

balance sheet: bảng bằng phẳng kế toán

accounts: tài khoản

account holder: công ty tài khoản

access: tầm nã cập

accounting entry: cây viết toána

accounting risk: rủi ro khủng hoảng kế toán

final accounts: báo cáo quyết toángeneral ledger: sổ cái

Bookkeeper: fan lập báo cáo

cheques:chi phiếu

cash: tiền mặt

cash equivalent: tương tự tiền

transit: đưa (tiền)

Bank transfer: giao dịch chuyển tiền ngân hàngCheques: SécCredit card: Thẻ tín dụng

check & take over: nghiệm thu

debentures: trái phiếu

Discount: phân tách khấu

revenue deductions: các khoản bớt trừ

revenue deductions: khấu trừ

gross revenue: tổng doanh thu

expenses: đưa ra phí

prepaid expenses: chi phí trả trước

fixed expenses: túi tiền cố định

indirect expenses: ngân sách gián tiếp

Deferred expenses: ngân sách đang đợi kết chuyển

loss: lỗ

gross loss: toàn bô lỗ

net loss: lỗ ròng

profit: lợi nhuận

net profit: roi thuần

gross profit: roi tổng

extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

profit before taxes: lợi nhuận trước khi trả thuế

retained earnings: lợi nhuận chưa phân phối

extraordinary income: các khoản thu nhập bất thường

income: thu nhập

income tax: thuế thu nhập

Average revenue: lợi nhuận trung bình

income statement: chứng trạng lãi lỗ

income taxes: thuế thu nhập doanh nghiệp

Assets: tài sản

long-term assets: khoản chi tiêu dài hạn

short-term assets: khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn

net assets: gia tài thuần

fixed assets: gia tài cố định

Current assets: tài sản lưu động

intangible assets: tài sản vô hình

receivables: các khoản thu

Capital/ equity: vốnauthorized capital: vốn điều lệinvested capital: vốn đầu tưissued capital: vốn phát hành

fixed capital: vốn gắng định

capital expenditure: chi phí đầu tưworking capital: vốn hoạt động

Loan: mang lại vay

Deposit: để cọc

Mortgage: rứa chấp

collateral: ký kết cược

interest rates: lãi suất

Debt: khoản nợDebit: ghi nợDebtor: con nợ, số tiền mình nợ bạn khácCreditor: công ty nợ, số tiền fan khác nợ mình

liabilities: nợ

break-even point: điểm hòa vốn

Fegures in: đối kháng vi tính

Fund: quỹconventions: quy ướcdepreciation: khấu haodiscounts: tách khấudiscounts allowed: tách khấu buôn bán hàngdiscounts received: tách khấu tải hàng

invoice: hóa đơndividends: cổ tứcdrawing: rút vốn

shares: cổ phần

Shareholder: cổ đông

Stock: cổ phiếumark-up: tỷ suất lãi dựa vào giá vốnmargin: tỷ suất lãi trên dựa giá bánnominal ledger: sổ tổng hợpcashier: thủ quỹ

Chỉ phải bỏ một chút ít thời gian mỗi ngày để trau dồi từ vựng kế toán là bạn đã khiến quá trình của mình trở nên thuận tiện và bài bản hơn không ít rồi đấy! Không đa số vậy, các bạn sẽ có thời cơ tìm gọi được phần đông tài liệu chăm ngành bằng tiếng Anh vô cùng hữu dụng mà còn nếu không biết tiếng Anh, chúng ta có thể bỏ qua chúng một giải pháp vô ích.