On Strike Là Gì

     
Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa từ "on strike", trong bộ từ điển từ điển giờ đồng hồ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo số đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ on strike, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ on strike trong cỗ từ điển trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh

1. The workers decided to go on strike.

Bạn đang xem: On strike là gì

2. Are teachers allowed khổng lồ go on strike?

3. The miners have come out on strike.

4. Government employees cannot legally go on strike.

5. Half the workforce are now on strike.

6. The dockers have come out on strike.

7. We decided khổng lồ come out on strike .

8. The miners went on strike for higher pay.

9. The miners go on strike to lớn higher offer.

10. The student toàn thân thereupon came out on strike.

11. They went on strike against the oppressive regulation.

12. Thousands upon thousands of workers went on strike.

13. The workers went on strike for a raise.

14. Busmen have decided khổng lồ go on strike next week.

15. Workers had been out on strike for 8 months.

16. The Workers are on strike against bad working conditions.

17. Some students wanted on the workers go on strike.

18. He incited the workforce lớn come out on strike.

19. The office workers are on strike for higher pay.

20. You go on strike because you want three cows.

21. The store keepers went on strike for ten days straight.

22. The workers voted lớn a man lớn go on strike.

23. Nurses came out on strike in sympathy with the doctors.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bảo Mật Vân Tay Trên Laptop Dell, Cách Sử Dụng Bảo Mật Vân Tay Trên Laptop Dell

24. The seamen went on strike in sympathy with the dockers.

25. The shipbuilders went out on strike for better working conditions.

26. The coalminers decided to lớn on strike for better working conditions.

27. The dockers are coming out on strike for higher wages.

28. The airline pilots have been on strike for one week.

29. The shipbuilders came out on strike for better working conditions.

30. 10) Workers went out on strike all across the nation.

31. They tried every means lớn hold down the workers on strike.

32. The principal"s speech techftc.comndicated the teachers" right khổng lồ go on strike.

33. In May, staff went on strike, demanding better pay và conditions .

34. The city"s bus drivers have been on strike for three weeks.

35. We get together, start whining, and then we go on strike.

36. They"re boycotting the shop because the people there are on strike.

37. The ship - builders came / went out on strike for higher pay.

38. If you go on strike you will be in breach of contract.

39. Staff at the hospital went on strike in protest at the incidents.

40. The coal - miners decided to lớn go on strike for better working conditions.

41. The coal miners decided to lớn go on strike for better working condition.

42. Four days later, the workers of the Coral Mill went on strike.

43. On Wednesday the tobacconists went on strike against a new antismoking law.

44. They have come out on strike in tư vấn of their pay claim.

Xem thêm: Top 7 Cách Ngủ Chung Với Người Ngáy, Cách Để Ngủ Khi Có Người Đang Ngáy

45. Workers of the coalmine decided to on strike for better working conditions.