TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH KHỐI OA3

     
" class="title-header">Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm những ô: A. A3 với C4. B. A3,A4, C3 cùng C4. C. A3,A4,B3,B4,C3 với C4.
*

40 điểm

htdt08


Trong lịch trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô:A. A3 với C4.B. A3,A4, C3 với C4.C. A3,A4,B3,B4,C3 cùng C4.D. A3 với A4, C3, C4.
*

Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm những ô bước đầu từ ô A3 mang lại ô C4 ví dụ là A3,A4,B3,B4,C3 cùng C4.Đáp án: C